ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, opgericht kort voor de pandemie, is een time-based project dat elke donderdag plaatsvindt in Globe Aroma. Het is een platform voor vrouwelijke/non-binaire kunstenaars en creatievelingen om een veiligere ruimte te creëren in een omgeving die voorheen gedomineerd werd door vooral mannen.

Het project TALK WITH THE WALLS is ontwikkeld als een reflectie, ontwerpoefening en actie over hoe de ruimte van Globe Aroma het best onze waarden (intersectionaliteit, solidariteit, participatie, creativiteit, inclusie, zorg) weerspiegelt. Hoe zorgen we ervoor dat elke persoon die onze (semi-)openbare infrastructuur binnenloopt zich niet overrompeld voelt door “het lawaai” dat hen verhindert te creëren of gewoon aanwezig te zijn? 

Het project wil een nieuw platform oprichten voor vrouwelijke/niet-binaire kunstenaars en creatieven. Het werd gelanceerd door een ontwerpworkshop (hoofdstuk 1: MOVING WALLS) waarin deelnemers discussieerden, projecteerden en ontwierpen wat een veiligere ruimte is/kan zijn. Het resulteerde in een modulaire en verplaatsbare muur/meubilair dat zich vermenigvuldigde en werd gebouwd door de wxmannen en de ambachtslieden van het Decoratelier (hoofdstuk 2: MOVING WALLS). Hier lag de nadruk op het verder gaan dan het denkproces van het definiëren van een veilige ruimte, maar op het aanmoedigen van eigendom door de actie van het bouwen.

In hoofdstuk 3 (THE MURAL)maakten we een muurschildering geïnspireerd door sterke en krachtige vrouwelijke/niet-binaire iconografie, symbolen en ornamenten, persoonlijke verhalen van voorouders en vrouwelijke rolmodellen. De groep ontwierp en creëerde een compositie van vrouwelijke vriendschap en feministische waarden die collectief werd geschilderd tijdens het Summer of Globe festival van 2021 in de lobby van Globe Aroma, een plek waar de vrouwen in het verleden cat calling en intimidatie hebben ervaren.

Getting Softer (hoofdstuk 4) is een reeks workshops over verschillende textieltechnieken die elke donderdag plaatsvonden, met als doel zachtere gastvrijheidsschepen te maken voor de gemeenschap van Globe Aroma. De groep heeft met alle opgedane kennis een reeks patchwork gordijnen ontworpen (ook kussens en tapijten) om een zachtere, meer vrouwelijke en vloeiende manier van ruimte creëren en vasthouden in te richten; die van textiel.

De elementen worden binnen Globe Aroma gebruikt, maar hebben ook het potentieel om een nomadische ruimte te creëren die rondreist en een veiligere, intieme ruimte van uitwisseling voor wxmen en non-binaire mensen in de publieke sfeer, kunstinstellingen en wxmenruimten manifesteert en herbergt.

EN

ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, created shortly before the pandemic, is a time-based space taking place every Thursday within Globe Aroma. It is a platform for female/non-binary artists and creatives to create safer space in an environment previously dominated by a male presence.

The project TALK WITH THE WALLS is developed as a reflection, design exercise and action on how the space of Globe Aroma best reflects our values (intersectionality, solidarity, participation, creativity, inclusion, care). How do we ensure each person walking into our (semi-)public infrastructure does not feel overpowered by “the noise” that prevents them from creating or simply being present? 

The project aims to establish a new platform for womxn/non binary artists and creatives. It was launched by a design workshop (Chapter 1: MOVING WALLS 1) during which participants discussed, projected and designed what a safer space is/can be. It resulted in a modular and movable wall/furniture that multiplied and got constructed by the wxmen and the Decoratelier craftsmen (Chapter 2: MOVING WALLS 2). Here the emphasis was to go beyond the thought process of defining a safe space but to encourage, establish ownership by the action of building.

In Chapter 3 (THE MURAL) we created a mural inspired by strong and powerful figures of female/non-binary iconography, symbols and ornaments, personal stories of ancestors and female role models. The group designed and created a composition of female friendship and feminist values that was collectivly painted during the Summer of Globe festival of 2021 in the lobby of Globe Aroma,  a place where the women have experienced in the past cat calling and harrasment.

Getting Softer (Chapter 4) is a series of workshops on different textile techniques that took place every Thursday, aiming to create softer vessels of hospitality for the community of Globe Aroma. The group, using all the acquired knowledge, has designed a series of patchwork curtains (also cushions and rugs) to furnish a softer, more feminine and fluid way of creating and holding space; that of textile.

The elements are used inside Globe Aroma but also have the potential of creating a nomadic space that travels around, manifesting and hosting a safer, intimate space of exchange for wxmen and non binary people in the public sphere, art institutions and wxmen spaces.