TALK WITH THE WALLS

EN below>>

NL

De laatste maanden komt Espace Fxmme, een groep van vrouwen en non-binaire mensen, elke donderdag samen in Globe Aroma. Het project TALK WITH THE WALLS, is ontwikkeld als een reflectie, ontwerpoefening en actie over hoe de ruimte het beste onze waarden weerspiegelt (intersectionaliteit, solidariteit, participatie, creativiteit, inclusie, zorg). Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die onze (semi-)openbare infrastructuur binnenwandelt, zich niet overmeesterd voelt door “het lawaai” dat hen verhindert te creëren of gewoon aanwezig te zijn? 

Het project wil een nieuw platform creëren voor vrouwelijke/niet-binaire kunstenaars en creatieven op een plek die gedomineerd wordt door mannelijke aanwezigheid. Het werd gelanceerd met een ontwerp workshop (hoofdstuk 1) waarin deelnemers bespraken, projecteerden en ontwierpen wat een veilige ruimte is/kan zijn. Het resulteerde in een modulaire en verplaatsbare wand/meubel die zich vermenigvuldigde en in aanbouw is door de wxmen en de Decoratelier ambachtslieden (hoofdstuk 2). Hier lag de nadruk op het overstijgen van het denkproces van het definiëren van een veilige ruimte, maar op het aanmoedigen, het tot stand brengen van eigendom door de actie van het bouwen. Een volgende stap is het collectief activeren van die mobiele muren, door gebruik te maken van textiel, vormen, tekeningen,…

EN

The last couple of months, Espace Fxmme, a group of women and non-binary people, meet every Thursday in Globe Aroma. The project TALK WITH THE WALLS, is developed as a reflection, design exercise and action on how the space best reflects our values (intersectionality, solidarity, participation, creativity, inclusion, care). How do we ensure each person walking into our (semi-)public infrastructure does not feel overpowered by “the noise” that prevents them from creating or simply be present? 

The project aims to establish a new platform for womxn/non binary artists and creatives in a place dominated by masculine presence. It was launched by a design workshop (chapter 1) during which participants discussed, projected and designed what a safe space is/can be. It resulted in a modular and movable wall/furniture that multiplied and is under construction by the wxmen and the Decoratelier craftsmen (Chapter 2). Here the emphasis was to go beyond the thought process of defining a safe space but to encourage, establish ownership by the action of building. A next step is to collectively activate those mobile walls, by using textiles, forms, drawings,..