Missie

Globe Aroma is een artistieke werk- en ontmoetingsplaats die ruimte, tijd en een netwerk biedt aan kunstenaars, co-creatoren en kunstliefhebbers met een achtergrond als nieuwkomer*. Globe Aroma ondersteunt mensen die door de status van hun precair burgerschap* vaak specifieke uitdagingen ervaren bij de toegang tot de kunstensector en de ontwikkeling van artistieke praktijken. Globe Aroma bouwt daarom in alliantie met de Vlaamse, Brusselse en internationale culturele, educatieve en migratiesector aan een mentale en infrastructurele tussenruimte waarin een community* kunst kan creëren, ontdekken en met een breed publiek delen.

Onze multidisciplinaire werking bestaat uit drie pijlers:

 1. Een artistieke werkplek (met open coworkspace, atelier, medialab, repetitieruimte) waar kunstenaars hun werk ontwikkelen.
 2. Het faciliteren van kennis- en praktijkuitwisseling via experimentele co-creatieplatformen voor co-creatoren met én zonder artistieke achtergrond.
 3. Het organiseren van culturele uitstappen (Art For All) naar kleine en grote kunstorganisaties in Brussel en Vlaanderen.

Lexicon

 • Nieuwkomer verwijst naar mensen die uit het land waar zij gewoonlijk verblijven, zijn vertrokken of gedwongen werden te vluchten. Nieuwkomers kunnen onder verschillende statuten in ons land verblijven: via gezinshereniging, door humanitaire regularisatie, in asielprocedures, als erkend vluchteling, in tijdelijk verblijf, staatloos,…
  Globe Aroma maakt gebruik van de term mensen met een achtergrond als nieuwkomer omdat het menselijke aspect voorop staat. Velen uit onze community (zie ***) arriveerden ooit als nieuwkomer, maar gaan niet voor eeuwig achter deze term schuil. Wij willen de mens (en diens artistieke ambitie) naar de voorgrond brengen en het label naar de achtergrond. In het dagelijks taalgebruik wordt de term ‘nieuwkomer’ als een administratief label begrepen dat door regeringen en instellingen wordt gebruikt – naast andere labels zoals asielzoeker, migrant, (niet-begeleide minderjarige) vluchteling – om de menselijke mobiliteit te controleren en beheren.
  Tegelijkertijd erkennen we ook het belang dat dit label heeft voor individuen die in angst voor vervolging, precariteit en geweld leven, en de toegang die een nieuwkomersstatus tot de ‘normalisering’ van een dagelijks leven biedt.
  Toch zien we vaak dat administratieve labels geweld reproduceren op een manier die pijnlijk verwant is aan die van de Europese koloniale geschiedenis en andere vormen van sociale uitsluiting. We proberen daarom zo bewust mogelijk met termen en labels om te springen: ze waar nodig zichtbaar maken en waar nodig minimaliseren, telkens in overleg met de mensen over wie het gaat.
 • Burgerschap of citizenship staat voor de mogelijkheid tot wettelijke, politieke, sociale en culturele participatie van mensen aan het maatschappelijke leven in een land. Mensen met een nieuwkomersstatus worden vaker geconfronteerd met specifieke uitdagingen die hun toegang tot de kunstensector beperken (voorbeelden zijn beperkte financiële middelen, een gebrek aan netwerk, geen toegang tot betaalbare werkruimtes of materiaal, gelimiteerde onderwijsmogelijkheden, beperkte mobiliteit,…). Globe Aroma werkt samen met mensen ongeacht taalbarrières, bureaucratische obstakels of andere restricties vanwege migratiewetgeving.
 • De community van Globe Aroma bestaat uit mensen met een nieuwkomersachtergrond die uiteenlopende benaderingen van kunst hebben. Ze bestaat uit mensen die aan het begin staan van een kunstenaarstraject maar ook uit mensen met meer gevestigde artistieke praktijken, zowel uit mensen die werken vanuit ambachten als vanuit multimediale methodieken, mensen die kunst maken als individu of als collectief, mensen met een lange geschiedenis in de Vlaamse en Brusselse cultuursector, mensen die hun weg in die sector net beginnen te zoeken of die juist in die marge van die sector willen blijven opereren, en uit mensen die kunst net ontdekken. 

  We spreken vaak over onze community of bezoekers. Wanneer we deze begrippen gebruiken, verwijzen we altijd naar mensen met een achtergrond als nieuwkomer. 

  Die bezoekende community omvat:
  * kunstenaars
  * co-creatoren
  * kunstliefhebbers

Visie

Onze visie is gebaseerd op zeven richtinggevende beginselen die het waardefundament van onze organisatie vormen.

 1. Globe Aroma functioneert als affectieve aankomstinfrastructuur. Anders dan opvangcentra of asiel- en migratiediensten die vertrekken van formele en procedurele elementen van ‘aankomen’. Globe Aroma is affectief in de zin dat het als creatieve tool gebruikt kan worden om emoties, gedachten en ideeën uit te drukken en ervaren. Binnen onze artistieke context worden mensen niet bevraagd naar het waarom van hun aanwezigheid of burgerlijke staat, noch naar de verwachte duur van hun verblijf. De focus van Globe Aroma ligt in de eerste plaats op het artistieke traject dat mensen willen ontwikkelen.
 2. Voor Globe Aroma is de wens of nood om artistiek werk te ontwikkelen, verder te zetten of te ontdekken het startpunt van elk individueel contact. We bekijken op maat hoe het team en de infrastructuur bezoekers kan ondersteunen bij het verwezenlijken van hun ambities. Bij die ondersteuning staat doorstroming naar het brede culturele landschap centraal.
 3. Globe Aroma hecht belang aan de rol van de ruimte waarin mensen kunnen creëren, ontwikkelen, leren en met elkaar uitwisselen. De mensen die van Globe Aroma gebruikmaken, hebben vaak geen toegang tot dergelijke ruimtes. Op basis van een gedeelde gebruikershandleiding nodigen we mensen uit om onze infrastructuur te benutten als een veilige plek voor ontmoeting, creatie en verbinding.
 4. Globe Aroma gelooft in maximaal gedeeld eigenaarschap. De community bepaalt de oriëntatie, schaal en inhoud van de projecten. Globe Aroma ziet de community als mede-eigenaars en initiatiefnemers. Hiervoor gaan we de confrontatie aan met onze traditionele organisatiestructuur en vooroordelen, o.a. door evaluaties en co-programmatie door en voor de community.
 5. Globe Aroma rekent op de kracht van allianties en bouwt consequent duurzame samenwerkingen uit. Door het opzetten van projecten vanuit bewust en doelmatig gekozen partnerschappen slaat Globe Aroma een brug tussen haar community en het omringende veld. Centraal staat de uitbouw van een hybride netwerk waar mensen met een achtergrond als nieuwkomer, solidaire medeburgers en actoren uit de migratie-, inburgerings-, onderwijs- en kunstensector elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.
 6. Globe Aroma beschouwt participatie niet als eenrichtingsverkeer, maar als een proces van wederzijds leren en ontdekken van elkaars referentiekaders, interpretaties en noden – waarbij iedereen zeggenschap heeft over zijn/haar/hun keuzes met betrekking tot de werking.
 7. Globe Aroma vertrouwt op werken vanuit nabijheid en op maat van de mens. Gastvrijheid (hospitality) is daarom onze leidraad. We zoeken naar een gemeenschappelijke artistieke deler, met respect voor ieders perspectief, doel of referentiekader. Tegelijkertijd erkennen we hoe complex dit streefdoel is.