Website banners espace Fxmme - textile workshop new
IMG20220120170738
IMG20220120170924
IMG20220120170817
IMG-20220113-WA0020
IMG20220127144033 (1)
IMG-20220214-WA0000
IMG-20220204-WA0016

NL

GETTING SOFTER is een reeks workshops rond verschillende textieltechnieken. Elke donderdag komen we samen in het kader van Espace Fxmme, met als doel een zachtere manier te creëren om mensen te verwelkomen in onze infrastructuur.

We zijn met deze workshops gestart in het najaar van 2021 en hebben doorlopend tot de zomer van 2022 met verschillende technieken kennisgemaakt. Vanaf april hebben we – met behulp van alle verworven kennis – een reeks patchwork-gordijnen (ook kussens en tapijten) ontworpen, om zo op een zachte, vrouwelijke en vloeiende manier onze ruimte in te richten.

De tapijten zullen we vooral in de ruimte van Globe Aroma gebruiken, maar kunnen ook als een nomadische ruimte bestaan: in de vorm van een tent die rondreist en een veilige, intieme uitwisselingsruimte biedt aan vrouwen en non-binaire personen in de publieke ruimte, kunstinstellingen en wxmen spaces.

Workshop leaders: Golnesa Rezanezhad, artistiek coördinator en patchwork kunstenares, Salomé Grdzelischvili, weefkunstenares, Rae Sita Pratiwi, indonesische batik guru, Ramzi Hassan en Jamileh Ahmadzi, Afghaanse borduurexperts.

Espace Fxmme creation team: Anna Housiada, Shilemeza Prins, Mimouna Amri, Hafize Azimi, Shorena Noniashvili, Elli Vassalou, Ifrah Yusuf, Salimata Conde, Jasmien De Ryck, Clara de Vos

Workshop contributors: Mirra Markhaeva, Sahra Abdikarin, Taziri Alomrani, Soumaya Mahroug, Kaatje Vermeiren, Mona Cornelis, Joan Somers Donnely, Larisa Utesheva, Maria Muehombo, Zam Zadeh, Pascale Felten, Bruna Esperi, Barbara Prada, Latifa, Christina Phoebe, Stelios Vassalos, Deborah Williams en meer.

met de steun van Welzijnszorg

 • Workshops patroonontwerp en patchwork met Golnesa Rezanezhad
  Golnesa is een multi-disciplinair beeldend kunstenaar en onderzoeker. Haar werk omvat een breed spectrum van praktijken: van tekenen, schilderen, weven, patchwork tot video-installatie. Ze is geïnteresseerd om alledaagse objecten en ambachtelijke vaardigheden, die deel uitmaken van de materiële cultuur van mensen, in haar praktijk te brengen,
  naast gebaren naar moderne levensmetaforen. Door middel van objecten, ornamenten en verschillende soorten textiel voegt ze individuele en collectieve verhalen, herinneringen of emotionele affiniteiten toe aan artistiek werk. Haar werk verschuift van het persoonlijke en individuele naar de grotere collectieve sociale en politieke toestand.
  Door haar feministische benadering en collaboratieve methodes zet ze een zelfreflectie (van een kunstenaar) om in een collectieve reflectie (van een groep mensen) in het kunstwerk. Door het betrekken van de vaardigheden en materiële culturen van haar deelnemers, onderzoekt ze de notie van cultuur en culturele diversiteit na het modernisme en met de immigratie opwellende golven in het postmodernisme. In deze relatie is ook de ruimtelijke claim en de locatieve identiteit over land, institutionele ruimte en openbare ruimte haar zorg en deel van de uitdaging die haar werken bieden.
 • Weef workshops met Salomé Grdzelischvili
 • Batik workshops met Rae Sita Pratiwi
  Batik is een Indonesische traditionele ambacht waarbij men motieven en patronen tekent met was op katoenen stof. Het is een reflectie van vergeten tijden, ruimtes en identiteiten.
  Rae gebruikt Batik als een manier om haar roots en cultuur niet te  vergeten. Als buitenlander die in België woont, is de vraag naar identiteit altijd iets intrigerends voor haar. Persoonlijke identiteit is per definitie een concept dat iemand over zichzelf ontwikkelt in de loop van zijn leven. Het kan dus ook gaan om aspecten van het leven waar men geen controle over heeft, zoals waar men is opgegroeid, de taal die men spreekt of de kleur van zijn huid, maar ook om keuzes die men in het leven maakt, zoals hoe men de tijd doorbrengt en wat men gelooft.
 • Afghan embroidery met Ramzi Hassan, Samineh Hamdard & Jamileh Ahmadzi
  Borduren is in Afghanistan en Zuid-Iran één van de belangrijkste kunstvormen. Vooral vrouwen leren deze kunst van hun moeders en geven ze door aan de volgende generatie. Zij borduren verschillende stukken stof om hun huizen te versieren en kleding te ontwerpen. Elk kind dat in Afghanistan wordt geboren, bezit borduurwerk dat hen door vrouwelijke familieleden wordt geschonken. In Afghanistan wordt borduren ook op scholen aan meisjes onderwezen. In de afgelopen decennia hebben veel modeontwerpers zich laten inspireren door deze regionale borduurtechnieken en ze toegepast in hun ontwerpen.

Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen, stuur een email naar elli.vassalou@globearoma.be

OVER

 • Golnesa Rezanezhad leerde naaien en breien van haar moeder, patchwork maken van haar tante, en een beetje weven, lang geleden, van haar grootmoeder. In haar tienerjaren moedigden haar ouders en de toenmalige omgeving haar aan een universitaire opleiding te volgen. Ze is opgeleid als beeldend kunstenaar in Iran en in België.
 • Salomé Grdzelischvili werkt met natuurlijke en geverfde wol, het is voor haar een zeer aangenaam werk, als een therapie. Van deze natuurlijke stof kan men bijna alles maken wat met textiel te maken heeft. De techniek van het vilten en weven van kleren en tapijten heeft zij zich in haar geboorteland Georgië eigen gemaakt. Haar droom is om haar eigen kleine werkplaats te openen waar zij haar kunstwerken, wandtapijten, tapijten en andere decoraties kan presenteren, evenals andere ontwerpen en accessoires.
 • Rae Sita Pratiwi, oorspronkelijk afkomstig uit
  Indonesië, is een creatieve en sociale ingenieur gevestigd in Gent. Ze is gepassioneerd door milieu- en humanitaire  kwesties. Haar artistieke praktijk en onderzoek evolueert momenteel rond batik en textiel, waarbij ze natuurlijke kleurstoffen en duurzame materialen gebruikt.
 • Ramzieh, Samineh en Jamileh zijn drie vrouwen die in Afghanistan zijn geboren. Jamileh is lerares en handwerkster geweest en heeft vele borduurwerken gemaakt in haar thuisland en nu in België. Jamileh en Ramzi hebben veel borduurtechnieken geleerd van hun moeders, andere vrouwen onder hun vrienden en familieleden en ook op school in Afghanistan. Ze borduren stukken voor hun huis, om cadeau te geven aan hun geliefden. Bovendien, in de laatste jaren dat ze in België wonen, hebben ze hun eigen vaardigheden doorgegeven aan geïnteresseerde personen door deel te nemen aan artistieke projecten zoals ‘Wie is er bang voor Fatima Sultan?’.
 • ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, opgericht kort voor de pandemie, is een platform voor vrouwelijke/non-binaire kunstenaars en creatievelingen om een veiligere ruimte te creëren in een omgeving die voorheen gedomineerd werd door vooral mannen.

EN

GETTING SOFTER, is a series of workshops on different textile techniques that took place on the Thursday meetings of Espace Fxmme, aiming to create softer vessels of hospitality for the community of Globe Aroma.

From April on, the group, using all the acquired knowledge, is designing a series of patchwork curtains (also cushions and rugs) to furnish a softer, more feminine and fluid way of creating and holding space; that of textile.

The elements will be used inside globe aroma but more importantly they will weave a nomadic space, in the form of a tent, that will travel around, manifesting and hosting a safer, intimate space of exchange for wxmen and non binary people in the public sphere, art institutions and wxmen spaces.

Workshop leaders:  Golnesa Rezanezhad, artistic coordinator and patchwork artist, Salomé Grdzelischvili, weaving artist, Rae Sita Pratiwi, indonesian batik guru, Ramzi Hassan and Jamileh Ahmadzi, Afghan embroidery experts.

Espace Fxmme creation team: Anna Housiada, Shilemeza Prins, Mimouna Amri, Hafize Azimi, Shorena Noniashvili, Elli Vassalou, ​Ifrah Yusuf,  Salimata Conde, Jasmien De Ryck, Clara de Vos

Workshop contributors: Mirra Markhaeva, Sahra Abdikarin, Taziri Alomrani, ​Soumaya Mahroug, Kaatje Vermeiren, Mona Cornelis, Joan Somers Donnely, Larisa Utesheva, Maria Muehombo, Zam Zadeh,​ ​Pascale Felten, Bruna Esperi, Barbara Prada, Latifa, Christina Phoebe, Stelios Vassalos, Deborah Williams and more.

with the support of Welzijnszorg

 • Pattern design and patchwork workshops with Golnesa Rezanezhad
  Golnesa is a multi-disciplinary visual artist and researcher. Her work embraces a wide spectrum of practises from drawing, painting, weaving, patchworking to video installation. She is interested in bringing everyday objects and crafting skills, part of people’s material culture, into her practice, next to gestures to modern life metaphors. Through objects, ornaments and different types of textile, she adds individual and collective stories, memories, or emotional affinities into artistic work. Her work shifts from personal and individual to the bigger collective social and political condition.
  Through her feminist approach and collaborative methods, she
  converts a self-reflection (of an artist) to the collective-reflection (of a group of people) in the artwork. Through the involvement of her participants’ skills and material cultures, she examines the notion of culture and cultural diversity after modernism and with immigration surging waves in postmodernism. In this relation, the spatial claim and locational identity about land, institutional space, and public space is also her concern and part of the challenge that her works offer.
 • Weaving workshops met Salomé Grdzelischvili
 • Batik workshops met Rae Sita Pratiwi
  Batik is an Indonesian traditional craft where one can draw motifs and patterns using wax on cotton fabric. It is a reflection of forgotten times, spaces and identities.
  Rae uses Batik as a way to not forget her roots and culture. As a foreigner living in Belgium, the question of identity is always something intriguing for her. Personal identity by definition is a concept one develops about themselves over the course of life. Thus may include the aspect of life that one has no control over, such as where they grew up, the language they speak, or the colour of their skin, as well as choices they make in life, such as how to spend time and what one believes. Rae holds thematic artistic, cultural and creative workshops using collaborative approaches and participatory processes. Engaging people in different ways of communication to reach a common ground is always an exciting challenge for her. Storytelling methods, cadaver exquisite, incorporated during the workshop generate ideas through texts and visuals from the participants. Later on, the material created will form the basis for the Batik patterns.
 • Afghan embroidery with Ramzi Hassan, Samineh
  Hamdard & Jamileh Ahmadzi
  Embroidery in Afghanistan and southern Iran has been one of the important art forms. Women, mainly, learn this art from their mothers and pass it on to the next generation. They embroider different pieces of fabrics to decorate their homes and design clothes. Every child born in Afghanistan possess pieces of embroidery which are giftedto them by female relatives. In Afghanistan embroidery is also taught in schools to girls students. In recent decades, many fashion designers have inspired and applied these regional embroidery techniques to their designs.
  Now they are invited to collaborate in the project of Espace Fxmme: GETTING SOFTER together with other women textile artists, creating safer and softer vessels of hospitality for the community of Globe Aroma.

If interested send an email at elli.vassalou@globearoma.be

ABOUT

 • Golnesa Rezanezhad has learned to swing and knit from her mother, patchwork making from her aunt, and a little bit of weaving, a long time ago, from her grandmother. In her teenage years, her parents and the environment of the time encouraged her to pursue a university education. She is trained as a visual artist in Iran and in Belgium.
 • Salomé Grdzelischvili works on natural and dyed wool, it is a very pleasant work for her, like a therapy. From this natural fabric one can make almost everything that is related to textiles. She has mastered the technique of felt and weaving rugs and carpets in her home country Georgia. Her dream is to open her own small workshop where she can assemble her artworks, wall panos, carpets and any other decor, as well as other designs and accessories.
 • Rae Sita Pratiwi, originally from Indonesia, is a creative and social engineer based in Gent. She is passionate about environmental and humanitarian issues. Her artistic practice and research is currently evolving around Batik and textile, using natural dyes and sustainable materials.
 • Ramzieh, Samineh, and Jamileh are three women born in Afghanistan. Jamileh has been a teacher and artisan and has created many pieces of embroideries in her home country and now in Belgium. Jamileh and Ramzi learned many embroidery techniques from their mothers, other women among their friends and relatives and also in school in Afghanistan. They embroider pieces for their homes, to gift to their loved ones. Moreover, in the recent years that they have lived In Belgium, they delivered their own skills to interested individuals by participating in artistic projects such as ‘ Wie is er bang voor Fatima Sultan?”.
 • ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, created shortly before the pandemic, is a time-based space taking place every Thursday within Globe Aroma. It is a platform for female/non-binary artists and creatives to create safer space in an environment previously dominated by a male presence.