MUSIC RESIDENCY2
LOGO DESTELsite

(English translation below)
Beste muzikanten uit het Globe Aroma netwerk,

Globe Aroma en Destelheide slaan de handen in elkaar om jou/jullie een residentie aan te bieden van 2 weken: een groene, maar vooral professionele omgeving met een repetitie- en opnamestudio staan van 22/05-26/05 en 31/05-6/06 tot jouw/jullie beschikking om nieuwe muziek te creëren, je voor te bereiden op een spetterende liveshow in de zomer waarin (hopelijk) livemuziek terugkeert of die song op te nemen waar je al de hele lockdown op zit te broeden.

Wat bieden we?
– Een professionele, rustige en groene omgeving om te repeteren, muziek op te nemen en al jouw muzikale dromen waar te maken gedurende 12 dagen (22/05 tot 26/05 en 31/05 tot 06/06) en voor maximum 2 muzikanten (binnen 1 project of band).
– Een gratis verblijf met 3 maaltijden per dag inbegrepen.
– Een werkingsbudget van 600 EUR dat je vrij kan besteden aan technische ondersteuning en huur of aankoop van materiaal.
– Transport naar en van Destelheide.
– Ondersteuning door professionals in jouw veld, gekozen in overleg met de resident.

Meer informatie over de infrastructuur van Destelheide vind je hier en hier. Indien je de opnamestudio wenst te gebruiken tijdens je residentie willen we je er op wijzen dat er geen technieker of producer inbegrepen is. Uiteraard kan het werkingsbudget hier een oplossing bieden.

Wie zoeken we?
Een muzikant.e die of een muzikaal duo* dat klaar is om een volgende stap te zetten in hun werk. Of je nu tijd wil steken in intensief repeteren voor het zomerseizoen, of eindelijk klaar bent om die song op te nemen, de residentie in Destelheide kan dat voor je waarmaken.
Iemand die zich kan vrijmaken voor de duur van de residentie (22/05 tot 26/05 en 31/05 tot 06/06). Aanwezigheid in Destelheide voor de loop van de residentie is verplicht.
Iemand die openstaat voor input van andere professionals in het muziekveld.
Een artiest met een gevorderde muzikale praktijk én die actief is in het Globe Aroma-netwerk.

*Het maximum aantal muzikanten kan tot maximaal 4 personen in totaal uitgebreid worden, MAAR dat gaat dan ten koste van het werkingsbudget.

Indien de coronacrisis verslechtert in de periode tijdens of voorafgaand aan de residentie, kan het zijn dat Globe Aroma en Destelheide genoodzaakt zijn om het aanbod aan te passen of te annuleren.

Hoe dien je jouw voorstel in?
Maak een korte samenvatting van jouw plan voor deze residentie en stuur die door naar Brecht@globearoma.be voor 23/04/2021. Je voorstel mag in de vorm van tekst, beeld of in een videoboodschap doorgestuurd worden.
Nadien word je uitgenodigd door het Globe Aroma-team om in samenspraak jouw voorstel te overlopen.

Dear musicians in the Globe Aroma Network,

Globe Aroma and Destelheide are teaming up to offer you a 2-week residency: a green, but above all professional environment with a rehearsal and recording studio will be at your disposal from 22/05-26/05 and 31/05-6/06 to create new music, prepare for a smashing live show in the summer where live music will (hopefully) return, or record that song you’ve been dreaming about all through the lockdown.

What do we offer?
– A professional, quiet and green environment to rehearse, record and make all your musical dreams come true during 12 days (22/05 to 26/05 and 31/05 to 06/06) and for maximum 2 musicians (within 1 project or band).
– Free accommodation with 3 meals/day included.
– An operating budget of 600 EUR that you can freely spend on technical support and rental or purchase of material.
– Transport to and from Destelheide.
– Support by professionals in your field, chosen in consultation with the resident.

More information about Destelheide’s infrastructure can be found here and here. If you wish to use the recording studio during your residency, we would like to point out that no technician or producer is included. Of course, the operating budget can offer a solution here.

Who are we looking for?
– A musician or a musical duo* that is ready to take the next step in their work. Whether you want to spend time on intensive rehearsals for the summer season or are finally ready to record that song, the residence in Destelheide can make it happen for you.
– Someone who can make themselves available for the duration of the residency (22/05 to 26/05 and 31/05 to 06/06). Presence in Destelheide for the duration of the residency is mandatory.
– Someone who is open to input from other professionals in the music field.
– An artist with an advanced musical practice and who is active in the Globe Aroma network.

*The maximum number of musicians can be expanded to a maximum of 4 persons in total, BUT at the expense of the operating budget.

Should the corona crisis worsen in the period during or prior to the residency, Globe Aroma and Destelheide may be forced to adjust or cancel the offer.

How to submit your proposal?

Make a short summary of your plan for this residency and send it to Brecht@globearoma.be before 23/04/2021. Your proposal may be in the form of text, image or video message.
Afterwards you will be invited by the Globe Aroma team to discuss your proposal.