Atelier1
Tony1
Atelier5

[NL]

Globe Aroma wil meer en duurzamer inzetten op de bloei van de kunstenaars actief in haar netwerk. Eén van de manieren om de nood aan ruimte voor artistieke en creatieve ontwikkeling op te vangen, is het opzetten van een residentie-programma.

Her en der in onze stad willen we graag Globe Aroma-satellieten opzetten: kleinschalige residentie plekken waar kunstenaars gedurende enkele maanden nieuw werk creëren, productionele ondersteuning krijgen, een netwerk uitbouwen en inspirerende actoren uit de sector ontmoeten voor wederzijdse uitwisseling (onder de noemer soft mentorships).

Sinds deze zomer zijn we een samenwerking aangegaan met GC De Platoo. Drie artiesten die bij ons actief zijn, kunnen gebruik maken van een ruimte/atelier in het gebouw van GC De Platoo, Globe Aroma ondersteunt de kunstenaars productioneel.

Tony Bland, Salimata Condé en Octavio Amos hebben binnen de muren van Platoo een makers-atelier opgericht, specifiek gericht op kledij en mode. Deze drie makers hebben een lange achtergrond in mode en design en kunnen elkaar ondersteunen in hun praktijk, creatieve ideeën en werkmethode. Neem eens een kijkje bij hun kunstenaarsprofielen op onze website om meer te weten te komen over wat ze doen.

Het residentie-programma is vooral een ruimte voor creatie, wederzijdse uitwisseling en experimenteel leren. In nauwe dialoog met de residenten bekijken we of er al dan niet een klein en informeel toonmoment plaatsvindt, op het einde van de residentie (i.s.m. GC De Platoo). Daarover later meer!

[EN]

Globe Aroma wants to focus more and more sustainable on the flourishing of the artists active in its network. One of the ways to meet the need for space for artistic and creative development is to set up a residency programme.
Here and there in our city, we would like to set up Globe Aroma satellites: small-scale residency places where artists create new work for a few months, receive production support, develop a network and meet inspiring actors from the sector for mutual exchange (under the name of soft mentorship).

Since this summer we have started a collaboration with GC De Platoo. Three artists who are active with us can use a space/studio in the building of GC De Platoo, Globe Aroma supports the artists productively.

Tony Bland, Salimata Condé and Octavio Amos have set up a makers’ studio within the walls of Platoo, specifically focused on clothing and fashion. These three creators have a long background in fashion and design and can support each other in their practice, creative ideas and working method. Take a look at their artist profiles on our website to find out more about what they do.

The residency programme is mainly a space for creation, mutual exchange and experimental learning. In close dialogue with the residents, we look at whether or not there will be a small and informal tone moment, at the end of the residency (in collaboration with GC De Platoo). More about this later!