THEATERFESTIVAL_banner-agenda

Vlak voor de covid-pandemie richtte Globe Aroma het projectmatig platform Espace Fxmme – Womxn Space op. We nodigen in ons kunstenhuis vrouwelijke en non-binaire artiesten uit om na te denken over hoe de ruimte veiliger, comfortabeler en zorgzamer gebruikt, ingericht en toegeëigend kan worden door de hybride, meer gendergebalanseerde artistieke gemeenschap. 

Eén van de projecten die we het voorbije seizoen opgestart hebben, is TALK WITH THE WALLS: een oefening in het delen van niet altijd eenvoudige verhalen, getuigenissen en reflecties over hoe je een superdiverse gemeenschap in één ruimte ontvangt, over hoe die ruimte zich aanpast aan uiteenlopende noden en hoe de ruimte onze waarden weerspiegelt (intersectionaliteit, solidariteit, creativiteit, participatie, inclusie, zorg). Van februari tot juli 2021 werkten we samen aan het ontwerp en de bouw van een meervoudig bruikbaar modulair meubel en aan een muurschildering, gebaseerd op de persoonlijke empowering stories van de groep* die naar onze wekelijkse samenkomsten kwam.

Kan het vormgeven van een ruimte en design een instrument zijn voor emancipatie, samenhorigheid, veiligheid, agency, gastvrijheid, focus, gemeenschap en hybriditeit? Kunnen we dat doen zonder woorden maar met ruimtelijke gebaren? Kunnen we praten met de muren? Op Het Theaterfestival bieden we jullie een kleine inkijk in de voorzichtige eerste antwoorden op deze vragen. We brengen een paar van de ontworpen modulaire meubels naar de foyer van deSingel, samen met een video en een kleine publicatie deelt de groep achter Espace Fxmme* hun proces met het publiek.

*Espace Fxmme is geen vaste groep van mensen, het is een open platform waar steeds meer en wisselende mensen aan kunnen deelnemen.

> 10/09/2021: Presentatie van het project door Espace Fxmme @deSingel (21:00)

EN

Just before the covid pandemic, Globe Aroma founded the project-based platform Espace Fxmme – Womxn Space. We invite female and non-binary artists in our art house to think about how space can be used, decorated and appropriated more safely, comfortably and carefully by the hybrid, more gender-balanced artistic community.

One of the projects we launched this past season is TALK WITH THE WALLS: an exercise in sharing not always simple stories, testimonies and reflections on how to welcome a super-diverse community into one space, on how that space adapts to diverse needs and how the space reflects our values (intersectionality, solidarity, creativity, participation, inclusion, care). From February to July 2021, we worked together to design and build a multi-use modular piece of furniture and a mural based on the personal empowering stories of the group* who came to our weekly meetings.

Can shaping a space and design be a tool for empowerment, belonging, safety, agency, hospitality, focus, community and hybridity? Can we do this without words but with spatial gestures? Can we talk to the walls? At The Theater Festival, we offer you a small glimpse into the tentative first answers to these questions. We shall be bringing a few of the modular pieces of furniture we designed into deSingel’s foyer, together with a video and a small publication, and the group behind Espace Fxmme* will share their process with the public.

*Espace Fxmme is not a fixed group of people, it is an open platform where more and more and changing people can participate.

> 10/09/2021: Presentation of the project by Espace Fxmme @deSingel (21:00)