De stille geluiden van de winternacht
Het fluitende hijgende geluid van iemand die ademen
Als iemand die kwaad is op de goden
Een nachtuil die geduldig wacht op een muis
En tussendoor haar droevige schemerlied laat horen
Ik luister naar Brussel met mijn ogen dicht

Strofe uit “Ik luister naar Brussel met mijn ogen dicht”
van Shilemeza Prins.

Volledig video van het gedicht
______________

“Ik ben Shilemeza Prins en ik leef. Als je meer wil weten, neem je maar contact op en dan hebben we een babbel.” is wat ze het liefst hier zou zien staan. Ze houdt van gezelligheid en wil daarom contact met haar gesprekspartners. Ze is ervan overtuigd dat je enkel met dit gevoel van nabijheid iets over de ander kan leren, en het is pas door iets te leren over de ander dat je iets leert over jezelf. Shilemeza’s warmte, haar liefde voor de wereld en haar positieve passie is iets wat je inderdaad beter zelf kan ervaren en wat via geschreven woord moeilijk te bevatten valt.

Het is dan ook toepasselijk dat Shilemeza Prins (afkomstig uit Zuid-Afrika, actief bij Globe Aroma sinds 2006) een woordkunstenaar is. Haar liefde voor taal is meteen ook de oorzaak van haar verbinding met Globe Aroma. Shilemeza’s moedertaal is namelijk Zuid-Afrikaans, verwant aan het Nederlands. Toen ze zestien jaar geleden in Brussel kwam wonen, was het Nederlands minder courant, ook in organisaties die samenwerkingen aanbieden aan nieuwkomers in België. Groot was haar vreugde toen ze een plek vond die door Nederlandstaligen werd ondersteund. Op die manier kon ze haar woordenspel in een verwante van haar eigen taal ten volle verder eren.

Die vreugde in haar manier van spreken, is ook een dagdagelijkse passie. In haar poëzie schrijft ze vaak over alledaagse zaken die ze tegenkomt en mooi vindt. Shilemeza schrijft heel erg vanuit haar buik met een positieve blik op de wereld. Dit positieve karakter in haar werk geeft namelijk energie. Wanneer mensen lachen vult die energie ook de ruimte en wordt die energie doorgegeven aan de medemens. Hiermee refereert Shilemeza naar Ubuntu, een concept uit Zuidelijk Afrika die “ik ben mens door de andere mens” betekent.

Maar daar stopt het niet. Ze is er namelijk van overtuigd dat het ook ons doel is als kunstenaar om kritiek te uiten en te vechten tegen onrechtvaardigheid. Vandaar dat in haar poëzie ook de maatschappij als thema wordt aangehaald. “Positief zijn is dan wel noodzakelijk, maar als er iets niet juist is moet het ook gezegd worden. We hebben die verantwoordelijkheid naar onze kinderen toe.”

Naast haar eigen experiment in taal is Shilemeza ook actief bij verschillende projecten in Globe Aroma. Ze is voornamelijk betrokken in de activiteiten van ESPACE FXMME. Daar heeft ze het gevoel dat iedereen, ongeacht achtergrond, status of leeftijd op gelijke voet met elkaar staat. Iedereen leert van iedereen, en is ook bereidwillig zich open te stellen om te leren. Een onderzoek in materie of techniek wordt dan door de verschillende deelnemers vanuit hun standpunt onderzocht en gedeeld. Zo wordt kennis van verschillende nationaliteiten aan elkaar overgedragen. Wanneer iemand zich niet op hetzelfde niveau begeeft dan de rest in de groep, gaan ze proberen die persoon eerst mee te nemen naar het niveau van de groep. Als dat dan niet mogelijk is gaat de groep zich aanpassen aan het niveau van de ene. Dat creëert een mooi evenwicht waarin niemand de bovenhand heeft.

Een project waar Shilemeza graag naar terugblikt is txt, is not written plain. Het project, geïnitieerd door kunstenaar Hana Miletić, resulteerde in een rondreizende tentoonstelling in Nederland en België waarbij textiel een centrale rol speelde. Hier leerde Shilemeza bijvoorbeeld over een typisch Georgische weeftechniek danzij Salome Grdzelischvili. Shilemeza’s bijdrage bestond er toen uit om gedichten te schrijven die het gevoel van textiel verwoorden. Haar poëzie werd dan voorgedragen door anderen die deelnamen aan het project en werd die gesproken tekst opgenomen om bij de installatie tentoon te stellen.

Wat hier het mooie aan is, is dat Shilemeza bij het schrijven van een gedicht zich de woorden niet wil toe-eigenen. Na het formuleren van de compositie stuurt ze haar werk terug de wereld in. Dit doet ze door het door de anderen – die haar oorspronkelijk inspireerden – te laten voorlezen. Op die manier belichaamt Shilemeza’s oeuvre genereus en vanuit het hart opnieuw de levensfilosofie Ubuntu.

EN

De stille geluiden van de winternacht
Het fluitende hijgende geluid van iemand die ademen
Als iemand die kwaad is op de goden
Een nachtuil die geduldig wacht op een muis
En tussendoor haar droevige schemerlied laat horen
Ik luister naar Brussel met mijn ogen dicht

Excerpt from “Ik luister naar Brussel met mijn ogen dicht” by Shilemeza Prins.

Watch here the video of the complete poem.

______________

“I am Shilemeza Prince and I am alive. If you want to know more, feel free to contact me and we’ll talk” is what she would like to see written here. 

Shilemeza loves socializing and that is why she wants to connect with her chat partners. She believes that only with this sense of closeness can one learn something about the other person, and only by learning something about the other person can one learn something about oneself. Shilemeza’s warmth, love of the world, and positive passion are qualities that are best experienced in person and are difficult to capture in writing.

So it’s fitting that Shilemeza Prins (originally from South Africa, active with Globe Aroma since 2006) is an artist with words. Her love for language is also the reason for her connection to Globe Aroma. Shilemeza’s mother tongue is the South African language, close to Dutch. When she came to live in Brussels sixteen years ago, Dutch was less common, including in organizations that offer collaborations to newcomers to Belgium. She was delighted when she found a place where Dutch speakers were present. That way she could continue to fully honor her wordplay in a relative of her own language.

This joy in her way of speaking is also a daily passion. In her poetry she often talks about everyday things that she encounters and finds beautiful. Shilemeza writes a lot from her belly with a positive outlook on the world. This positive character in her work gives energy. When people laugh, that energy fills the room and is passed on to others. In this way, Shilemeza refers to Ubuntu, a concept from South Africa that means “I am human through the other human”.

But it doesn’t stop there. She is convinced that it is also our role as artists to criticize and fight injustice. That’s why her poetry is also about society. “Being positive is necessary, but if something is not right, we must also say so. We have that responsibility to our children.”

In addition to her own language experiments, Shilemeza is also active in various Globe Aroma projects. She is mainly involved in the activities of ESPACE FXMME. She feels that everyone, regardless of their origin, status or age, is on an equal footing. Everyone learns from each other and is equally open to learning. A study of a subject or technique is then examined and shared by the different participants from their own point of view. In this way, the knowledge of different nationalities is transferred to each other. When someone is not at the same level as the rest of the group, they first try to bring them up to the group level. If this is not possible, the group adapts to that person’s level. This creates a nice balance where no one takes over.

One project that Shilemeza likes to come back to is “txt, is not written plain”. The project, initiated by artist Hana Miletić, resulted in a traveling exhibition in the Netherlands and Belgium in which textiles played a central role. Shilemeza learned a typical Georgian weaving technique from Salome Grdzelischvili, for example. Shilemeza’s contribution was then to write poems that express the feeling of the fabric. Her poetry was then recited by others involved in the project and this spoken text was recorded for display in the installation.

The beauty of this is that when she writes a poem, Shilemeza does not want to own the words. After formulating the composition, she sends her work out into the world. She does this by having it read by the other people who originally inspired her. In this way, Shilemeza’s work once again embodies, with generosity and heart, the Ubuntu philosophy of life.