Tekenaar Rouchdi Mounsari heeft een grote liefde voor academisch waarnemingsgericht tekenen. Via zijn tekeningen en schetsen geeft hij zijn kijk op het Brusselse straatleven.

De weg die hem bij tekenkunst bracht, begon lang voor het ingangsexamen aan de kunstacademie in Marokko. Eenmaal toegelaten op de academie, dacht hij er zijn talent te mogen bewijzen en ontplooien. Ondanks zijn competenties en mooie resultaten kon hij geen verdere stappen zetten in de kunstwereld of een certificaat behalen en dit wegens heersende corruptie in het hoger onderwijs van Marokko: een jury kon het onmogelijk maken voor studenten om te slagen wanneer ze niet bereid waren om de jury te betalen of wanneer ze zich in een financieel moeilijke situatie bevonden. Door deze ervaring was Rouchdi ervan overtuigd dat “arme mensen geen kunstenaars kunnen of mogen zijn”.

Na zijn aankomst in België en de onverzettelijke drang om creatief te zijn binnen een collectieve context, ontdekte hij Globe Aroma. De organisatie stelde hem in staat om zijn wereldbeeld terug recht te zetten.

Zijn liefde voor het academische tekenen blijft nog steeds groot en hij past de geleerde technieken toe om structurele maatschappelijke ongelijkheid waarnemingsgetrouw naar beeld en tekst te vertalen. Frequente onderwerpen zijn dakloosheid en de sociale dynamieken die hij in het openbaar observeert.

Opmerkelijk is hoe hij niet louter afhangt van een realistisch stijl, maar oprecht geïnspireerd wordt door zijn kunsthistorische bagage. Hij mengt beeldelementen uit verschillende stromingen door elkaar en integreert bovendien ook tekst in zijn beeldend werk. Soms kiest hij ervoor om een onderwerp in één bepaalde stijl uit te werken, zoals in het kubisme of futurisme.

Hoewel zijn werk op dit moment eerder schetsmatig en klein van schaal is, doet het denken aan voorschetsen voor muurschilderingen, wat eigenlijk ook ideaal zou zijn – laat de kunstenaar zelf ontvallen.

In afwachting van zijn droom om op groot formaat te werken, probeert hij ondertussen in het atelier van Globe Aroma zijn technische vaardigheid te onderhouden in de vorm van studies naar kalligrafie en anatomie. Die studies functioneren als alleenstaande werken, maar Rouchdi staat vastberaden klaar voor welke creatieve interventie dan ook.

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Rouchdi Mounsari en Timur Zakharchev, 2022.

EN

The cartoonist Rouchdi Mounsari has a great love for academic observation drawing. Through his drawings and sketches, he gives his point of view on the street life in Brussels.

The path that led him to drawing started long before his entrance exam to the Academy of Fine Arts of Morocco. Once admitted to the academy, he thought he could prove and develop his talent. Despite his skills and good results, he was not able to continue in the art world or obtain a certificate. This was due to the corruption in the Moroccan higher education system: a jury could make it impossible for a student to pass if he was not willing to pay the jury or if he was in a difficult financial situation. This experience convinced Rouchdi that “poor people cannot and should not be artists”.

After his arrival in Belgium and the irrepressible desire to be creative in a collective context, he discovered Globe Aroma. The organization allowed him to rethink his vision of the world.

His love for academic drawing remains strong, and he applies the techniques he learned to insightfully translate structural social inequalities into images and text. Frequent subjects are the homeless and the social dynamics he observes in public space.

Remarkably, he does not depend solely on a realist style, but truly draws on his historical background. He mixes visual elements from different movements and also integrates text into his visual work. Sometimes he chooses to develop a subject in a particular style, such as cubism or futurism.

Although his work is currently more of a sketch and small scale, it is reminiscent of preliminary sketches for murals, which the artist himself admits would also be ideal.

In the meantime, in anticipation of his dream of working on a larger scale, he attempts to maintain his technical skills in the Globe Aroma studio in the form of studies in calligraphy and anatomy. These studies function as stand-alone works, but Rouchdi is resolutely ready for any creative intervention.

This text was created during a conversation between Rouchdi Mounsari and Timur Zakharchev, which took place in 2022.