talk-with-the-walls

(english below)

PRATEN MET DE MUREN

Kan architectuur een middel zijn om verlangens, behoeften en verwachtingen uit te drukken? Kan architectuur voorwaarden scheppen voor een gevoel van veiligheid, gemeenschap en focus?

Een open of een gesloten deur, een hoog hek of een plein met banken en zachte materialen zijn architecturale elementen die uitnodigend zijn of net het gebruik van een ruimte moeilijk maken.

In Globe Aroma hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om onze overmatig gebruikte gemeenschappelijke ruimte op te ruimen en schoon te maken. We hebben het atelier op het gelijkvloers omgetoverd tot een nieuwe gemeenschappelijke ruimte voor evenementen, workshops en vergaderingen. De ruimte is herschilderd, leeggemaakt en er is een gloednieuwe open keuken geïnstalleerd, nu slechts wachtend op de gemeenschap om veilig en gestaag terug te keren en de plek tot leven te brengen.

De lockdown bood de gelegenheid om opnieuw na te denken over hoe we het gebouw willen gebruiken, hoe we het veiliger en hygiënischer kunnen maken in het belang van covid19. Daarbovenop veroorzaakte de lockdown ook een magisch moment van opschorting van de alledaagse gewoonten en maakte zo plaats voor reflectie en verbeelding:
Wat betekent deze ruimte voor ons en hoe willen we haar van hieruit zien evolueren?
Wat willen we precies behouden en van welke oude gewoonten willen we loskomen?
Wat laten we wel en wat laten we niet toe in de ruimte?
Hoe willen we ons voelen in deze ruimte?
Wat moet de ruimte herbergen?

Een jaar geleden werd Espace Fxmme gecreëerd. Een tijdgebonden ruimte, elke vrijdag in het open kunstenhuis Globe Aroma. Het waren de eerste stappen om een nieuw platform te creëren voor vrouwelijke/non-binaire kunstenaars en creatievelingen in een plek die tot dan toe vooral gedomineerd werd door een mannelijke aanwezigheid.

Vandaag echter, na een jaar van gesloten deuren, kunnen we opnieuw beginnen met nieuwe gebruiks- en gedragsculturen uit te bouwen, ten opzichte van de ruimte en van elkaar.

Globe Aroma wil daarom de mensen van Espace Fxmme uitnodigen om na te denken over de gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers en deze samen te herontwerpen.

We willen graag samen verbeelden wat een veilige ruimte betekent voor ieder van ons en voorbeelden bekijken van andere publieke en semipublieke ruimtes ontworpen door en voor vrouwen. Met de inzichten die we dan verworven hebben als groep, zullen we proberen om deze ideeën te projecteren op de ruimte zelf, door het ontwerpen van verplaatsbare wanden/meubilair om zo de ruimte te kunnen afscheiden, diversifiëren, en niches of tentoonstellingsoppervlakken te creëren. Op die manier zal de nieuwe multifunctionele missie van de ruimte gedefinieerd worden door de gemeenschap zelf.

Kan design een instrument zijn voor emancipatie? Kan ze het gevoel van erbij horen, van zeggenschap en van zichtbaarheid voor onszelf versterken? Kan ze een tool zijn om de manier waarop we de ruimte ervaren te veranderen? Kunnen we dit doen, niet door te praten, maar door ruimtelijke gebaren? Kunnen we praten met de muren?

Bent je geïnteresseerd?
Globe Aroma organiseert een reeks van 4 workshops van telkens 3 uur, op dinsdagnamiddagen in maart en april:

Dinsdag 16, 23, 30 van maart en 6 van april 2021 @17:00-20:00

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een bericht naar 0489378481 of een e-mail naar elli.vassalou@globearoma.be

Laat ons weten welk tijdstip het beste past voor jou en welke taal (talen) jouw voorkeur heeft.. De workshop zal meertalig zijn (Frans, Engels, Vlaams en….)

We kijken uit naar jullie antwoorden!

<3 Het globe aroma team <3

EN

Can architecture signalize and provide non verbal tools for people to express their desires, needs, expectations? Can it create conditions for safety, community, focus?

An open or a closed door, a tall fence or a square with benches and soft materials can be inviting or at the contrary banning the use of a space.

In Globe Aroma we have worked hard the last months to clean and clear up our tired and overused community space. We have transformed the downstairs atelier to a new communal space for events, workshops and meetings. It is freshly painted, emptied and with a brand new open kitchen installed, waiting for the community to return safely and steadily to give it life.

The lockdown provided the opportunity to rethink of how we want to use the building, how to make it safer and more hygienic for the sake of covid19 but not only, it provided this magic moment of suspension of the everyday habits and made space for reflection and imagination: What this space means to us and how we want to see it growing from here?
What do we need to keep and what old habits do we have to throw away?
What do we allow and what don’t we allow to happen inside of it?
How do we want to feel inside this space?
What does the space need to accommodate?

A year ago Espace Fxmme was created. A time framed space, recurring every friday, inside Globe Aroma Art House; It was taking its first steps towards establishing a new platform for womxn/non binary artists and creatives in a place dominated by masculine presence.

But today, after a year of suspension, we can start anew, building new cultures of use and behaviour towards the space and each other.

Globe Aroma thus wants to invite the womxn of espace fxmme to rethink and redesign the common space on the ground floor.

We want to discuss and imagine what a safe space means for each and everyone of us, to see examples of other public and semi public spaces designed by and for women and with the new knowledge acquired by the group, try to project these ideas on the space itself by designing movable walls/furniture to separate, diversify, create niches or exhibition surfaces to serve its new multifunctional mision that is dictated by the community itself.

Can design be a tool for emancipation, enhance the sense of belonging, agency and visibility for ourselves and the ways we want to experience space? Can we do it not by talking but through spatial gestures? Can we talk with the walls?

Are you interested?

Globe Aroma organises a series of 4 workshops of 3h, on Tuesday afternoons of March and April:

Tuesday 16, 23, 30 of March and 6 of April 2021 @17.00-20.00

If you are interested please send a message to 0489378481 or an email to elli.vassalou@globearoma.be

Please let us know what are the languages you prefer to communicate with. The workshop will be multilingual (French, English, Flemish and….)

Waiting for your responses dearly

<3 The globe aroma team <3