Website banners espace Fxmme - textile workshop new

Sinds oktober werkt Espace Fxmme aan de laatste iteratie van het traject rond verschillende technieken van textielontwerp (Weven, Batik, Borduren en meer), met als doel zachtere vaten van gastvrijheid te creëren voor de gemeenschap van Globe Aroma.

Op 9 december werken Salomé Grdzelischvili, Golnesa Rezanezhad en Espace Fxmme verder aan weeftechnieken.

Salomé Grdzelischvili werkt met natuurlijke en geverfde wol, het is voor haar een zeer aangenaam werk, als een therapie. Van deze natuurlijke stof kan men bijna alles maken wat met textiel te maken heeft. De techniek van het vilten en weven van kleden en tapijten heeft zij zich in haar geboorteland Georgië eigen gemaakt. Haar droom is om haar eigen kleine werkplaats te openen waar zij haar kunstwerken, wandtapijten, tapijten en andere decoraties kan assembleren, evenals andere ontwerpen en accessoires.

Golnesa Rezanezhad leerde zwaaien en breien van haar moeder, patchwork maken van haar tante, en een beetje weven, lang geleden, van haar grootmoeder. In haar tienerjaren moedigden haar ouders en de toenmalige omgeving haar aan een universitaire opleiding te volgen. Ze is opgeleid als beeldend kunstenaar in Iran en in België.

Golnesa is een multi-disciplinair beeldend kunstenaar en onderzoeker. Haar werk omvat een breed spectrum van praktijken gaande van tekenen, schilderen, weven, patchwork tot video-installatie. Ze is geïnteresseerd om alledaagse objecten en ambachtelijke vaardigheden, die deel uitmaken van de materiële cultuur van mensen, in haar praktijk te brengen, naast gebaren naar moderne levensmetaforen. Door middel van objecten, ornamenten en verschillende soorten textiel voegt ze individuele en collectieve verhalen, herinneringen of emotionele affiniteiten toe aan artistiek werk. Haar werk verschuift van het persoonlijke en individuele naar de grotere collectieve sociale en politieke toestand.

Door haar feministische benadering en collaboratieve methodes, zet ze een zelfreflectie (van een kunstenaar) om in een collectieve reflectie (van een groep mensen) in het kunstwerk. Door het betrekken van de vaardigheden en materiële culturen van haar deelnemers, onderzoekt ze de notie van cultuur en culturele diversiteit na het modernisme en met de immigratie opwellende golven in het postmodernisme. In deze relatie is ook de ruimtelijke claim en de locatieve identiteit over land, institutionele ruimte en openbare ruimte haar zorg en deel van de uitdaging die haar werken bieden.

JOIN US

Het Espace Fxmme platform is geen vaste groep mensen en het staat ALTIJD open voor nieuwe deelnemers in elke stap van de weg, dus aarzel niet om je bij ons aan te sluiten als je je op elk moment identificeert als een vrouw of een niet-binaire persoon.

Neem contact op met elli.vassalou@globearoma.be, 0489378481 (per telefoon, telegram of Whatsapp) of kom langs bij Globe Aroma om ons te ontmoeten en met ons te praten.

  • Espace Fxmme – Womxn Space, opgericht kort voor de pandemie, is een time-based ruimte die elke donderdag plaatsvindt bij Globe Aroma. Het is een platform voor vrouwelijke/ non-binaire kunstenaars en creatieven om een veiliger plek te creëren in een omgeving die voorheen werd gedomineerd door mannelijke aanwezigheid.

EN

From October onwards, Espace Fxmme is going to work on the last iteration of the trajectory based around different techniques of textiles design. (Weaving, Batik, Embroidery and more). Aiming to create softer vessels of hospitality for the community of Globe Aroma. 

On December 9th, Salomé Grdzelischvili, Golnesa Rezanezhad and Espace Fxmme continue to work on weaving techniques.

Salomé Grdzelischvili works on natural and dyed wool, it is a very
pleasant work for her, like a therapy. From this natural fabric one can make almost everything that is related to textiles. She has mastered the technique of felt and weaving rugs and carpets in her home country Georgia. Her dream is to open her own small workshop where she can assemble her artworks, wall panos, carpets and any other decor, as well as other designs and accessories.

Golnesa Rezanezhad has learned to swing and knit from her mother, patchwork making from her aunt, and a little bit
of weaving, a long time ago, from her grandmother. In her teenage years, her parents and the environment of the time encouraged her to pursue a university education. She is trained as a visual artist in Iran and in Belgium.

Golnesa is a multi-disciplinary visual artist and researcher. Her work embraces a wide spectrum of practises from drawing, painting, weaving, patchworking to video installation. She is interested in bringing everyday objects and crafting skills, part of people’s material culture, into her practice, next to gestures to modern life metaphors. Through objects, ornaments and different types of textile, she adds individual and collective stories, memories, or emotional affinities into artistic work. Her work shifts from personal and individual to the bigger collective social and political condition.

Through her feminist approach and collaborative methods, she converts a self-reflection (of an artist) to the collective-reflection ( of a group of people) in the artwork. Through the involvement of her participants’ skills and material cultures, she examines the notion of culture and cultural diversity after modernism and with immigration surging waves in postmodernism. In this relation, the spatial claim and locational identity about land, institutional space, and public space is also her concern and part of the challenge that her works offer.

JOIN US


Espace Fxmme platform is not a fixed group of people and it is ALWAYS open to new participants in every step of the way, so do not hesitate to join us if you identify as a woman or a non binary person at any moment.

Please contact elli.vassalou@globearoma.be, 0489378481 (by phone, telegram or Whatsapp)or pass by Globe Aroma to meet and talk to us.

  • Espace Fxmme – Womxn Space, created shortlybefore the pandemic, is a time-based space that takes place every Thursday at Globe Aroma. It is a platform for female/non-binary artists and creatives to establish a safer space in an environment previously dominated by male presence. This day only fxmme and non-binary artists are allowed to make use of the space. Exceptionally the rehearsal space and media lab can be booked for fxmme and non-binary led groups and collectives.