Website banners espace Fxmme - textile workshop new

Sinds oktober werkt Espace Fxmme aan de laatste iteratie van het traject rond verschillende technieken van textielontwerp (Weven, Batik, Borduren en meer), met als doel zachtere vaten van gastvrijheid te creëren voor de gemeenschap van Globe Aroma.

Op 27 februari werken Rae Sita Pratiwi en Espace Fxmme verder aan Batikken.

Rae Sita Pratiwi, oorspronkelijk afkomstig uit Indonesië, is een creatieve en sociale ingenieur gevestigd in Gent. Ze is gepassioneerd door milieu- en humanitaire kwesties. Haar artistieke praktijk en onderzoek evolueert momenteel rond Batik en textiel, waarbij ze natuurlijke kleurstoffen en duurzame materialen gebruikt.

Batik is een Indonesische traditionele ambacht waarbij men motieven en patronen tekent met was op katoenen stof. Het is een reflectie van vergeten tijden, ruimtes en identiteiten.

Rae gebruikt Batik als een manier om haar roots en cultuur niet te vergeten. Als buitenlander die in België woont, is de vraag naar identiteit altijd iets intrigerends voor haar. Persoonlijke identiteit is per definitie een concept dat iemand over zichzelf ontwikkelt in de loop van zijn leven. Het kan dus ook gaan om aspecten van het leven waar men geen controle over heeft, zoals waar men is opgegroeid, de taal die men spreekt of de kleur van zijn huid, maar ook om keuzes die men in het leven maakt, zoals hoe men de tijd doorbrengt en wat men gelooft. Rae houdt thematische artistieke, culturele en creatieve workshops waarbij ze een collaboratieve aanpak en participatieve processen gebruikt. Mensen betrekken bij verschillende manieren van communicatie om een gemeenschappelijke basis te bereiken is altijd een spannende uitdaging voor haar. Verhaalmethodes, kadaver-
experimenten, die tijdens de workshop worden toegepast, genereren ideeën door middel van teksten en beelden van de deelnemers. Later zal het gecreëerde materiaal de basis vormen voor de Batik patronen.

JOIN US

Het Espace Fxmme platform is geen vaste groep mensen en het staat ALTIJD open voor nieuwe deelnemers in elke stap van de weg, dus aarzel niet om je bij ons aan te sluiten als je je op elk moment identificeert als een vrouw of een niet-binaire persoon.

Neem contact op met elli.vassalou@globearoma.be, 0489378481 (per telefoon, telegram of Whatsapp) of kom langs bij Globe Aroma om ons te ontmoeten en met ons te praten.

  • Espace Fxmme – Womxn Space, opgericht kort voor de pandemie, is een time-based ruimte die elke donderdag plaatsvindt bij Globe Aroma. Het is een platform voor vrouwelijke/ non-binaire kunstenaars en creatieven om een veiliger plek te creëren in een omgeving die voorheen werd gedomineerd door mannelijke aanwezigheid.

EN

From October onwards, Espace Fxmme is going to work on the last iteration of the trajectory based around different techniques of textiles design. (Weaving, Batik, Embroidery and more). Aiming to create softer vessels of hospitality for the community of Globe Aroma. 

On February 27th, Rae Sita Pratiwi and Espace Fxmme continue to work on Batik.

Rae Sita Pratiwi, originally from Indonesia, is a creative and social engineer based in Gent. She is passionate about environmental and humanitarian issues. Her artistic practice and research is currently evolving around Batik and textile, using natural dyes and sustainable materials. Batik is an Indonesian traditional craft where one can draw motifs and patterns using wax on cotton fabric. It is a reflection of forgotten times, spaces and identities. Rae uses Batik as a way to not forget her roots and culture. As a foreigner living in Belgium, the question of identity is always something intriguing for her. Personal identity by definition is a concept one develops about themselves over the course of life. Thus may include the aspect of life that one has no control over, such as where they grew up, the language they speak, or the colour of their skin, as well as choices they make in life, such as how to spend time and what one believes. Rae holds thematic artistic, cultural and creative workshops using collaborative approaches and participatory processes. Engaging people in different ways of communication to reach a common ground is always an exciting challenge for her. Storytelling methods, cadaver exquisite, incorporated during the workshop generate ideas through texts and visuals from the participants. Later on, the material created will form the basis for the Batik patterns.

JOIN US


Espace Fxmme platform is not a fixed group of people and it is ALWAYS open to new participants in every step of the way, so do not hesitate to join us if you identify as a woman or a non binary person at any moment.

Please contact elli.vassalou@globearoma.be, 0489378481 (by phone, telegram or Whatsapp)or pass by Globe Aroma to meet and talk to us.

  • Espace Fxmme – Womxn Space, created shortlybefore the pandemic, is a time-based space that takes place every Thursday at Globe Aroma. It is a platform for female/non-binary artists and creatives to establish a safer space in an environment previously dominated by male presence. This day only fxmme and non-binary artists are allowed to make use of the space. Exceptionally the rehearsal space and media lab can be booked for fxmme and non-binary led groups and collectives.