nd-square

Essentiële steun voor een liefhebbende gemeenschap

2020 was voor velen van ons een moeilijk jaar, en dat geldt ook voor de Globe Aroma-gemeenschap. Ook kunstenaars, kunstliefhebbers en creatievelingen in het Globe Aroma-netwerk worden geconfronteerd met de intense financiële gevolgen van Covid-19 in onze samenleving. Mensen zien betaalde opdrachten opgeschort, carrièremogelijkheden gemist en velen vallen tussen de mazen van het sociale/economische opvangnet.

De urgentie van de situatie dwingt Globe Aroma om uit de artistieke comfortzone te stappen en mensen op een solidaire financiële manier met elkaar te verbinden. We willen de ontvangers – mensen die financiële steun nodig hebben – verbinden met gevers – mensen die wat geld over hebben. Om dat te doen, werken we samen met SOS Relief om hun bestaande peer-to-peer solidariteitsinstrument voor de Globe Aroma-gemeenschap in te zetten en aan te passen. Dankzij dit systeem kan een gever die wil doneren dit direct doen aan een ontvanger. Globe Aroma zal de twee aan elkaar koppelen. Met andere woorden: jouw steun gaat niet naar Globe Aroma, maar je steunt een persoon in nood uit onze gemeenschap. Globe Aroma creëert de connectie tussen deze mensen, tussen de gever en de ontvanger.

An Urgent Embrace is een platform in de tijd beperkt, dus aarzel niet. De mensen die zich kunnen aanmelden voor ondersteuning moeten deel uitmaken van ons netwerk van kunstenaars, creatieven en kunstliefhebbers. Als je financiële hulp nodig hebt, maar je maakt geen deel uit van ons netwerk van kunstenaars en creatieveling, dan kan jeterecht bij de fantastische mensen van SOS Relief. Als je niet zeker weet wat het betekent om deel uit te maken van Globe Aroma, neem dan contact met ons op via embrace@globearoma.be om samen jouw aanvraag te bekijken.

Om financiële steun te ontvangen via ons platform, vul je het onderstaande formulier in. Voeg naast de praktische informatie (naam, IBAN, etc) een kleine motivatie toe waarom je financiële steun nodig hebt. Dit heeft geen invloed op jouw kansen om geld te ontvangen, het wordt alleen anoniem gedeeld. Als je hulp nodig hebt om de aanvraag in te vullen, neem dan gerust contact met ons op. Dit platform gaat over dringende financiële behoeften, niet over het vinden van fondsen voor artistieke projecten. Je kan maar één keer ontvangen. Hoewel we de steun liever via bankoverschrijvingen organiseren, hoef je geen bankrekening te hebben. We hebben een alternatief systeem. Aarzel niet om een mail te sturen, voor meer informatie daarover.

Om financiële steun te geven, vul je onderstaand formulier in, wij koppelen je aan een ontvanger. Gelieve te begrijpen dat je alleen de informatie krijgt die je nodig hebt om jouw gift over te maken. Het platform dat we hebben opgezet is gebaseerd op vertrouwen en solidariteit. We maken de motivatie van de ontvanger niet bekend, noch de manier waarop deze persoon actief is binnen ons netwerk. Je kant zo vaak geven als je wil.

Het succes van deze tool is gebaseerd op vertrouwen: ‘mensen hebben geld nodig – no questions asked’.

De gever en de ontvanger kennen elkaars naam. Alle andere informatie wordt alleen bekendgemaakt als beide partijen de uitdrukkelijke wens daartoe kenbaar maken.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze actie, neem dan contact met ons op via embrace@globearoma.be

Liefde van Globe Aroma

en-square

Essential support for a loving community

2020 was a difficult year for many of us, and that is also the case for the Globe Aroma community. Many of the artists, art lovers and creatives in the Globe Aroma network face intense financial consequences of Covid-19 tearing through our society. Money-making activities were suspended, work opportunities missed and many people find themselves falling between the cracks of the social support structures.

The urgency of this situation forces Globe Aroma to step out of its artistic comfort zone and  connect people in a solidary financial way. We want to connect receivers – people in need of financial support – with givers – people who have some money to spare – with each other. To do that, we are collaborating with SOS Relief to adapt their existing peer-to-peer solidarity tool for the Globe Aroma community. Thanks to this system, a giver who wants to donate to a member of the community, can do so directly to a receiver. Globe Aroma will pair them together. In other words: you do not support financially Globe Aroma as an organisation, but you support a person in need from our community. Globe Aroma is only creating the connection between these people, between the giver and receiver.

The Urgent Embrace platform is only available for a limited amount of time, so don’t hesitate. The people who can apply for support have to be part of our network of artists, creatives and art lovers. If you need financial help but you’re not part of our community, please reach out to the good people of SOS Relief here. If you feel unsure about what it means to be part of this community, please contact us at embrace@globearoma.be to look at your case together.

To receive financial support via our platform, please fill in the form. Besides the practical information (name, IBAN, etc), please add a small motivation on why you need financial support. This will not impact your chances of receiving money, it will only be shared anonymously. If you need support to fill in the application, feel free to contact us. This platform is about urgent financial needs, not about finding funds for artistic projects. You can only receive once. Although we prefer to organise the support by bank transfers, you don’t have to have a bank account. An alternative system is available, please ask us more info.

To give financial support, please fill in this form, we will pair you up with a receiver. Please understand that you will only get the information that you need to transfer your gift. The platform that we have set up is based on trust and solidarity. We do not disclose the motivation of the receiver’s application, nor the way this person is active within our network. You can give as many times as you want.

The success of this tool is based on trust: ‘people need money – no questions asked’.

Givers and receivers will know eachothers names. Any other information will only be divulged if both parties express an explicit wish for us to do so.

If you have questions or you want to find out more about this action, please contact us through embrace@globearoma.be.

We hope we can create a new way of togetherness, solidarity and financial survival.

Love from Globe Aroma