Sahra ABDIKARIN

Sahra Abdikarin (°2000, Somalia) is een beeldend kunstenares die zich laat inspireren door natuur, kinderboeken en observaties van sociale interacties.

Toen Sahra net in België gearriveerd was en nog naar de middelbare school ging, werd ze door haar sociaal assistent meegenomen op bezoek naar Globe Aroma. Daar ontdekte ze schilderkunst en haar talent om vanuit verbeelding te illustreren.

Haar schilderijen zijn vrolijk en pril, alsook talrijk. In korte tijd heeft ze een omvangrijk oeuvre bij elkaar geschilderd: op die manier verbeeldt ze haar liefde voor de wereld en realiseert haar verlangen om te scheppen.

Door een gehoorstoornis ervaart Sahra soms desoriëntatie in het dagelijkse leven, maar ze vindt stabiliteit in haar werk. Ze transformeert de chaos tot anekdotische beeldverhalen. Bij het maakproces ondervindt ze geen enkele weerstand, nieuwe beelden komen als visioenen die ze fleurig laat samensmelten met het initiële onderwerp. Ze vertrekt van ware belevenissen en voegt er iets buitenaards aan toe. Bizarre dieren kunnen hieruit bijvoorbeeld ontstaan.

Sahra beschouwt haar werkmateriaal als autonoom: verf en water zijn bijna levende oer-elementen met magische proporties die ze telkens wil bewonderen (zelfs als ze bijvoorbeeld verf uit een verfkwast wast).

Het is haar wens om kinderboeken te illustreren. In Globe Aroma ontdekte ze een harmonie door het scheppen van wezens en werelden, en ze hoopt die harmonie naar geïllustreerde kinderboeken te vertalen en zo verschillen tussen mensen te verenigen.

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Sahra Abdikarin en Timur Zakharchev, 2022.

EN

Sahra Abdikarin (°2000, Somalia) is a visual artist who is inspired by nature, children’s books and the observation of social interactions.

When Sahra had just arrived in Belgium and was still in high school, her social worker took her to Globe Aroma. There she discovered painting and her talent for illustrating from the imagination.

Her paintings are cheerful and delicate, as well as numerous. In a short period of time, she has painted a considerable body of work, illustrating her love of the world and fulfilling her desire to create.

Due to a hearing impairment, Sahra is sometimes disoriented in daily life, but she finds stability in her work. She transforms chaos into anecdotal visual stories. She encounters no resistance during the creative process; new images come as visions that she colorfully merges with the original subject. She departs from true experiences and adds something alien to them. Weird animals, for example, may emerge.

Sahra considers her working material as autonomous: paint and water are almost living primitive elements of magical proportions that she wants to admire every time (even when she washes the paint from a brush, for example).

She wants to illustrate children’s books. At Globe Aroma, she discovered a harmony through the creation of beings and worlds, and she hopes to translate this harmony into illustrated children’s books, uniting the differences between people.

This text was created during a conversation between Sahra Abdikarin and Timur Zakharchev, 2022.