barryboom
73088093_2255530511222876_3065529269682700288_n

Barry Ahmed Talib (afkomstig uit Sagalé, Guinee) werkt sinds 4 jaar samen met Globe Aroma. Hij geniet reeds nationale en internationale erkenning voor zijn miniatuurbomen uit hout en tapijt. Hoewel hij intussen niet meer op permanente basis het atelier deelt of gebruikt in Globe Aroma, is zijn aanwezigheid in de ruimte bijna niet meer weg te denken. Dit is niet enkel omdat hij regelmatig binnen waait voor een babbel, maar voornamelijk dankzij de talrijke aanwezigheid van zijn werk. Dit is ook wat de kunstenaar belichaamt: “Wanneer ik een ruimte betreed, zie ik overal lege canvassen en onbenutte ruimte. Wanneer ik dat zie krijg ik meteen de drang om hier iets mee te doen, om dit mooi te maken”. Bij Globe Aroma is hij bijvoorbeeld bezig met het raam aan het plafond boven de gemeenschappelijke tafel. Deze wil hij volhangen met bloemen zodat die “lege” ruimte visueel meer gaat leven.

Barry beschrijft zichzelf graag als “un artiste qui fait un peu n’importe quoi”, een kunstenaar die een beetje “vanallesennogwat” doet. Hij begon zijn artistieke carrière in Sagalé. Hij bezette er een kiosk waar hij schilderde en zeefdrukte op T-shirts. Met trots vertelt hij dat zijn kiosk steeds het drukst bezet was, en dat er vandaag nog steeds door bezoekers genoten wordt van een muurschildering die hij er maakte.

Eens in België zette hij zijn werk van het zeefdrukken van T-shirts verder. Hiermee neemt hij als kunstenaar een sociaal-maatschappelijk betrokken positie in. Zijn beeldend-artistiek onderzoek uit zich in typografie in Nederlands-, Franstalig en Arabische schrift. Zijn T-shirts dragen bijvoorbeeld leuzen zoals “Niemand is illegaal” en “Justice pour Adil” of zelf ontworpen logo’s van het Klein Kasteeltje waar hij een tijd lang in afwachting van zijn asielprocedure resideerde.

Via Globe Aroma kwam Barry snel in aanraking met Jozef Wouters van het Decoratelier, alwaar hij zich permanent vestigde en waarmee hij samenwerkt voor verschillende projecten. In het Hof Ter Busleyden hielp hij bijvoorbeeld met het ontwerp van “Neverending Park”. Dit was voor hem het moment waarop hij startte met zijn bomen uit hout en vilt. Wanneer hij steeds kritiek uitte naar anderen over hoe de blaadjes geknipt werden, werd hem gesuggereerd om het dan zelf te tonen hoe het moest. Voor hij het wist vormde dit voor hem een diepgaand onderzoek naar kleur en vorm van verschillende boomsoorten. De bevestiging hiervan kwam toen hij tijdens een hittegolf in het Jubelpark onder een boom zat die zichtbaar moeite had met het veranderende klimaat. De oplossing voor hem is om bomen te creëren die geen water nodig hebben. Hij wil binnenkort dan ook een levensgrote boom gaan bouwen, waarbij de blaadjes de slachtoffers van de Coronacrisis voorstellen.

Waar en hoe die boom tot stand zal komen is nog niet duidelijk. Dat vindt Barry ook helemaal geen probleem: “wat moet komen, komt automatisch wel op mijn pad” gelooft hij. Hiermee toont hij aan dat zijn werk grotendeels op toeval berust. Wanneer hij bijvoorbeeld een fout maakt, verkeerd knipt in de stof of per ongeluk een onjuiste kleurencombinatie maakt, zal hij dit bewust nooit corrigeren. Het werk maakt zichzelf en fouten zijn hier onderdeel van. Barry is naar eigen zeggen dus geen meester over zijn eigen werk. “Het is het werk dat zichzelf creëert en ik ben louter het medium hoe het tot stand komt.”

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Barry Ahmed Talib en Elias Cafmeyer, 2022.

Barry Ahmad Talib est un artiste visuel qui vit et travaille à Bruxelles. Fasciné par les variations de couleurs et les transformations des arbres en Europe, il réalise des installations d’arbres colorés, chaque pièce étant unique et faite à la main. Les troncs d’arbre sont faits de bois de récupération, les feuilles vibrantes sont faites de moquette.

Barry aime se décrire comme “un artiste qui fait n’importe quoi”. Il a participé aux projets de co-création Underneath Which Rivers Flow et Landscape Orchestra, dans lesquels il a créé, joué et joué du violoncelle. En collaboration avec Jozef Wouters du Decoratelier, il a conçu un parc sans fin dans le Hof van Busleyden à Malines. Barry imprime également des textiles avec ses propres dessins.

Barry Ahmad Talib is een beeldend kunstenaar die woont en werkt in Brussel. Gefascineerd door de kleurvariaties en transformaties van bomen in Europa, maakt hij installaties van kleurrijke bomen, elk stuk uniek en handgemaakt. De boomstammen zijn gemaakt van gerecupereerd hout, de levendige bladeren zijn gemaakt van tapijt.

Barry beschrijft zichzelf graag als ‘un artiste qui fait n’importe quoi’. Hij nam deel aan de co-creatieprojecten Underneath Which Rivers Flow en Landscape Orchestra, waarin hij creëerde, acteerde en cello speelde. In samenwerking met Jozef Wouters van Decoratelier ontwierp hij in het Hof van Busleyden in Mechelen een Neverending Park. Verder bedrukt Barry ook textiel met zijn zelfontworpen designs.

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Barry Ahmed Talib en Elias Cafmeyer, 2022.


EN

Barry Ahmed Talib (from Sagale, Guinea) has been working with Globe Aroma for 4 years. He has already gained national and international recognition for his miniature wooden and carpet trees. Although he is no longer present in the studio or using it permanently, his presence in the space is almost undeniable. This is not only because he regularly drops by and chats with us, but mostly because of the presence of many of his works. This is also embodied by the artist: “When I walk into a room, I see empty canvases and unused spaces everywhere. When I see that, I immediately want to do something with it, to make it beautiful. At Globe Aroma, for example, he is working on the ceiling window above the communal table. He wants to fill it with flowers so that the “empty” space visually comes to life.

Barry likes to describe himself as “a do-it-yourself artist,” an artist who does a little “vanallesennogwat.” He began his artistic career in Sagale. He had a kiosk there where he painted and silk-screened T-shirts. He is proud to say that his kiosk was always the busiest and that one of his murals is still appreciated by visitors today.

Once in Belgium, he continued his work of silk-screening T-shirts. Thus, as an artist, he adopts a socially engaged position. His visual-artistic research is manifested in the typography in Dutch, French and Arabic characters. His T-shirts bear slogans such as “Niemand is illegaal” and “Justice for Adil” or logos of the Klein Kasteeltje (Little Castle) where he lived for a while while waiting for his asylum procedure.

Via Globe Aroma, Barry soon came into contact with Jozef Wouters of Decoratelier, where he has settled permanently and with whom he collaborates on various projects. In Hof Ter Busleyden, for example, he helped design the “Neverending Park”. That’s when he started working with his wooden and felt trees. Since he was always criticizing others about the way the leaves were cut, it was suggested that he show them how he did it himself. Without realizing it, this led him to an in-depth study of the color and shape of different types of trees. This was confirmed when, during a heat wave in Cinquantenaire Park, he sat under a tree that was visibly struggling with climate change. The solution for him is to create trees that don’t need water. He plans to build a life-size tree soon, whose leaves will represent the victims of the Corona crisis.

It is not yet known where or how this tree will be created. Barry has no problem with that: “What is to come will come to me automatically,” he believes. This shows that his work is largely based on chance. If, for example, he makes a mistake, cuts the fabric wrong or makes a wrong color combination by mistake, he will never consciously correct it. The work makes itself and mistakes are part of it. So Barry says he’s not in control of his own work. “It is the work that creates itself and I am only the medium for its realization.”  

This text was written following a conversation between Barry Ahmed Talib and Elias Cafmeyer in 2022.