AFA NOVEMBER Pictures website16

Op 16 november gaat Art For All naar Anim (Afghanistan/Portugal): The Guardians of Afghan Music.

Toen de Taliban in augustus 2021 terug aan de macht kwam, werden de muzikanten van het Afghan National Institute of Music (ANIM) in Kabul geëvacueerd. De ANIM zet daar nu in ballingschap de grote muzikale tradities van Afghanistan voort en geeft ze door aan een jongere generatie muzikanten. Onder leiding van de gereputeerde Ustad Murad Sarkhosh komen zes van deze artiesten in Brussel optreden.

Wat we tegenwoordig Afghaanse kunstmuziek noemen, met zijn melodische toonladders, ligt heel dicht bij de klassieke Noord-Indiase muziek. Het werd voornamelijk gespeeld in de 19e eeuw en later aan het hof van de Afghaanse koning, die tal van muzikanten uit Brits-Indië naar Kabul bracht. Muzikanten uit Kabul studeerden bij meesters in India en Pakistan. In de hele regio was er een levendige muzikale uitwisseling. Instrumenten zoals de Indiase percussie tabla vonden hun weg naar de Afghaanse muziek, en de Afghaanse rubab werd omgevormd tot de sarod in India.
Het repertoire kan ruwweg in drie categorieën worden verdeeld: eenvoudige instrumentale stukken die voornamelijk met rubab en tabla worden gespeeld, instrumentale stukken in vier stemmen en lange instrumentale suites. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan volksmuziekliederen en -dansen uit alle regio’s van het land, die meestal worden gespeeld in de ritmes Geda (4/4), Dadra (6/8) en Mogholi (7/8).

  • Ustad Murad Sarkhosh : ghichak, kashgar rubab, zang, artistieke leiding
  • Huma Rahimi: sitar
  • Ramez Safar : Afghaanse rubab
  • Ustad Ibrahim Ibrahimi : tabla
  • Bilal Asify : harmonium

Deze activiteit is voorbehouden aan de bewoners van het Fedasil-centrum in Molenbeek.

EN

On November 16, Art For All goes to Anim (Afghanistan/Portugal): The Guardians of Afghan Music.

When the Taliban returned to power in August 2021, 273 musicians from the Afghan National Institute of Music (ANIM) in Kabul were evacuated. The ANIM now continues in exile the great musical traditions of Afghanistan and passes them on to a younger generation of musicians. Under the direction of the renowned Ustad Murad Sarkhosh, five of these artists will perform in Brussels.

What we now call Afghan art music, with its melodic scales, is very close to classical North Indian music. It was mainly played in the 19th century and later at the court of the Afghan king, who brought numerous musicians from British India to Kabul. Musicians from Kabul studied with masters in India and Pakistan. There was a lively musical exchange throughout the region. Instruments such as the Indian percussion tabla found their way into Afghan music, and the Afghan rubab was transformed into the sarod in India.
The repertoire can be roughly divided into three categories: simple instrumental pieces played mainly with rubab and tabla, instrumental pieces in four voices, and long instrumental suites. In addition, there is a wide variety of folk music songs and dances from all regions of the country, which are usually played in the rhythms Geda (4/4), Dadra (6/8) and Mogholi (7/8).

  • Ustad Murad Sarkhosh : ghichak, kashgar rubab, vocals, artistic direction
  • Huma Rahimi: sitar
  • Ramez Safar : Afghan rubab
  • Ustad Ibrahim Ibrahimi : tabla
  • Bilal Asify : harmonium

This activity is reserved for the residents of the Fedasil center located in Molenbeek.