R55A8483
IMG20221104121753

Globe Aroma biedt artistieke werkplek aan kunstenaars/creatievelingen uit de community met ideale creatievoorwaarden. We hebben een open gemeenschappelijke ruimte op de eerste verdieping, een repetitieruimte, een vergaderruimte en een medialab/internetruimte. Op de tweede verdieping bevinden zich de gedeelde atelierruimtes voor beeldende, textiele en digitale kunstenaars.

Donderdag zijn de ruimtes van Globe Aroma exclusief voorbehouden aan vrouwxn en non binaire personen.

OPEN OPROEP

Om de drie maanden lanceren we een oproep voor kunstenaars uit onze gemeenschap die open staat voor alle disciplines. Het gaat om het gebruik van de repetitielokaal en de atelierruimte op de eerste verdieping waar iedereen in zijn eigen ruimte en in autonomie kan creëren.

Open Oproep: Januari 2023

Om de ruimte te organiseren en iedereen een kans te geven om te creëren, willen we graag dat je ons informatie stuurt via deze link.

 • Repetitielokaal:

Zoals jullie al weten, zijn we volop bezig met het verbouwen van onze repetitiezaal.

Om deze ‘stille’ periode te overbruggen hebben we besloten om onze vergaderzaal om te vormen tot een tijdelijke repetitieplek. Als je akoestisch (of met koptelefoon) wil komen repeteren, kan je via de link hieronder je aanvraag indienen. Je kan ook een afspraak maken met mij om dat samen te doen hier op globe aroma als je dat liever hebt.

Hou er wel rekening mee dat er een aantal beperkingen zijn.
De vergaderzaal is veel kleiner (dans is dus helaas niet mogelik) en de zaal grenst aan de computerruimte, keuken en de coworkingspace:

o   Er kan dus enkel akoestisch gerepeteerd worden (om het volume te beperken), er worden wel koptelefoons voorzien als je dat graag hebt.

o   Er kan helaas geen drum opgesteld worden.

o   Omgekeerd kan het ook zijn dat je andere geluiden hoort die voortvloeien uit activiteiten (koken, workshops, vergaderingen,…) in die andere ruimtes tijdens je repetitiemoment.

o   Er zullen minder tijdssloten beschikbaar zijn en deze kunnen van week tot week veranderen in functie van het gebruik van de andere ruimtes. Het is een beetje een experiment en we hopen dat iedereen zich flexibel opstelt.

De deadline voor het sturen van deze informatie is 13 februari 2023.

U kunt informatie, foto’s, geluiden en video’s sturen door het formulier in te vullen of een e-mail te sturen naar atelier@globearoma.be.

Je kan je antwoorden ook op een papier schrijven en terugbrengen naar Globe Aroma of een Whatsapp bericht sturen naar Brecht: 0484 823 484.

Van 23/12/2022 tot 8/01/2023 is Globe Aroma gesloten maar vanaf 9/01/2023 zullen we aanwezig zijn bij Globe Aroma om je te helpen bij het voorbereiden van bovenstaande informatie. Aarzel niet om ons te contacteren of te komen!

Overzicht van de agenda:
13/2: Laatste dag voor inschrijving
15/2: Assemblée Atelier
19/2 – 28/2: Opruimweek
1 maart: start van de ruimtes

_____

 • Als je meer informatie wilt of als je op zoek bent naar een ruimte om te creëren, neem dan contact met ons op!
  Via e-mail: atelier@globearoma.be
  Via sms of Whatsapp: Brecht: 0484 823 484

EN

Globe Aroma provides artistic work spaces to artists/creatives from the community with ideal creating conditions. We have an open common first floor space, a rehearsal room, a meeting room and an internet room. On the second floor there are the shared studio spaces for visual, textile and digital artists.

Every Thursday, Globe Aroma will exclusively host Espace Fxmme and female and non-binary artists.

CALL FOR APPLICATIONS

Every 3 months we launch a call for artists from our community and open to all disciplines. It concerns the rehearsal space and the artistic workspace on the first floor where everyone can create in their own space and independently. 

In order to organise the space and give everyone the opportunity to create, we would like you to send us some information. Based on this information, we will be able to define the use of these spaces to interested artists.

Open Call: Januari 2023.

We have just launched our new open call for artists. To organize the space and give everyone a chance to create, we would like you to send us some information via this link.

 • Rehearsal space: As you already know, we are in the midst of remodeling our rehearsal hall.To bridge this “quiet” period, we have decided to turn our meeting room into a temporary rehearsal space. If you would like to come and rehearse acoustically (or with headphones), you can submit your request via the link below. You can also make an appointment with me to do that together here on globe aroma if you prefer.

  Just keep in mind that there are some limitations.
  The meeting room is much smaller (so dancing is unfortunately not possible) and the room is adjacent to the computer room, kitchen and coworking space:

  o So there can only be rehearsed acoustically (to limit volume), headphones will be provided if you like.

  o Unfortunately, no drums can be set up.

  o Conversely, you may also hear other sounds resulting from activities (cooking, workshops, meetings,…) in those other rooms during your rehearsal time.

  o There will be fewer time slots available and these may change from week to week depending on the use of the other rooms. It is a bit of an experiment and we hope everyone will be flexible.

The deadline for sending this information is Feb. 13, 2023.

You can send information, photos, sounds and videos by filling out the form or by sending an e-mail to atelier@globearoma.be

You can also write your answers on a paper and bring it back to Globe Aroma or send a Whatsapp message to Brecht: 0484 823 484.

From 23/12/2022 to 8/01/2023, Globe Aroma will close but from 9/01/2023 we will be present at Globe Aroma to help you prepare the information requested above. Don’t hesitate to contact us or come!

Agenda overview:
13/2: Last day for registration
15/2: Atelier assemblée
19/2 – 28/2: cleaning week
March 1: start cyclus

 • If you want to have more information or if you are looking for a space to create, contact us!
  Via mail: atelier@globearoma.be
  Via sms or Whatsapp: Brecht: 0484 823 484