PROFIL

Baminla Timothy Lambony (afkomstig uit Lomé, Togo) is een multidisciplinair kunstenaar met interesse in onder andere schilderkunst, vrije grafiek, muziek, theater en dans. In het atelier van Globe Aroma focust hij momenteel voornamelijk op schilderkunst.

Het oeuvre van Baminla richt zich op een persoonlijk materiaal- en vormonderzoek. Hij doet gerichte studies naar bepaalde thematieken en materialen. Pas wanneer hij het gevoel krijgt het onderwerp van zijn studie te beheersen, verschuift zijn focus naar een nieuw onderzoek. Dit is een proces dat voor hem organisch verloopt. Wat echter steeds terugkomt in zijn werk zijn natuurlijke vormen en uniforme kleuren.

Baminla’s manier van werken ontstond wanneer hij zijn atelier langs de kant van de weg plaatste om zijn werk publiek te maken. Dit zorgde er voor dat hij als kunstenaar meer kon reflecteren en groeien in zijn werk. Hij kreeg bijvoorbeeld input vanuit de gesprekken die hij kon meevolgen op straat. De stijl die hij toen hanteerde is echter niet de stijl die hij zelf verder wil onderzoeken. Hij merkte namelijk op dat hij werk maakte in teken van zijn toeschouwer, en dat zijn onderzoek niet meer in functie van zijn eigen interesses lag. Het stimuleerde hem echter wel  om steeds opnieuw van start te gaan en een nieuwe bevragingen in zijn werk te ontginnen.

De manier waarop Baminla onderzoekend te werk gaat uit zich ook in de verschillende stijlen die hij in zijn werk hanteert. Naast schilderijen op doek, gebruikt hij kledij als drager. De oorspronkelijke functie gaat hierbij verloren, het kledingstuk wordt geabstraheerd tot schilderij.

Het oeuvre van Baminla bevindt zich tussen speelsheid en engagement. Zijn werken wisselen zich af van een luchtige vormstudie naar een maatschappijkritische blik. Hij uit onder andere kritiek op mannelijke gewelddadigheid en sexueel misbruik. Hierbij gebruikt hij bijvoorbeeld stropdassen die mannen voorstellen die een vrouw belagen.

In zijn werk is voelbaar dat hij zich de vraag stelt of hij een geëngageerd kunstenaar is of niet. Of eerder, als je geëngageerd bent, of je ook noodzakelijk énkel nog geëngageerde kunst mag maken. Hij wil namelijk plezier blijven vinden in het schilderen. Als je dan enkel zware maatschappelijke thema’s in je werk schildert, dreigt een demotivatie zich op te dringen. Zijn conclusie is dat hij ook nog alledaagse schoonheid in zijn werk wil incorporeren en dat dit geen afbreuk doet aan zijn geëngageerde interesses.

Naast het zelf maken van kunst  organiseert Baminla tevens workshops in Globe Aroma om mensen met minder ervaring te introduceren in tekenen en schilderen.

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Baminla Timothy Lambony en Elias Cafmeyer, 2022.

EN

Baminla Timothy Lambony (originally from Lomé, Togo) is a multi-disciplinary artist whose interests include painting, graphic arts, music, theater and dance. In Globe Aroma’s studio, he currently focuses on painting.

Baminla’s work focuses on a personal research of materials and forms. He carries out studies on certain themes and materials. Only when he feels he has mastered the subject of his study does he concentrate on new research. It is a process that unfolds organically for him. However, what always comes back in his work are natural forms and uniform colors.

Baminla’s way of working came about when he placed his workspace on the side of a road to make his work public. This allowed him to reflect as an artist and evolve his work. He received, for example, advice from conversations he overheard on the street. However, the style he used at the time is not the one he wants to explore further. He noticed that he was making work with the viewer in mind, and that his research was no longer based on his own interests. This, however, prompted him to start over and over again and unearth a new questioning in his work.

Baminla’s research approach is also expressed in the different styles present in his work. In addition to paintings on canvas, he uses clothing as a support. In this way, their original function is erased and the garment is abstracted and becomes a painting.

Baminla’s work is somewhere between playful and engaging. His works alternate between a light study of form and a critical look at society. He criticizes, among other things, male violence and sexual abuse. For example, he uses ties to represent men attacking women.

In his work, it is perceptible that he asks himself if he is an engaged artist or not. Or rather, if one is  engaged, if one is necessarily only allowed to make engaged art. He wants to continue to enjoy painting. If one only paints heavy social themes in your work, one might get demotivated. His conclusion is that he still wants to incorporate the beauty of everyday life into his work, but that it doesn’t distract him from his engaged interests.

Besides his personal art practice, Baminla also organizes workshops at Globe Aroma to introduce less experienced people to drawing and painting.

This text was written following a conversation between Baminla Timothy Lambony and Elias Cafmeyer in 2022.