wissam afbeelding cover

(english below)


[NL]

Beste kunstenaars, bezoekers en solidair netwerk van Globe Aroma,

Als gevolg van het Coronavirus veranderen we de komende week een aantal dingen in onze planning. We doen dit om de gezondheid te waarborgen van iedereen die ons bezoekt of aan onze activiteiten deelneemt. Epidemieën zoals Corona vragen ons om niet alleen te denken aan de mensen die we kennen, maar ook aan degenen die we niet kennen (en vooral aan mensen in slechte gezondheid). Aangezien er nog geen remedie of vaccin is, is het beperken van fysiek contact voorlopig de enige oplossing. 

Deze beslissing is genomen uit liefde en zorg, niet uit angst. 

We begrijpen dat dit sommigen onder ons misschien ongerust maakt, maar deze situatie kan ook leiden tot meer solidariteit. Afzondering hoeft daarom geen sociaal isolement te betekenen. Laten we een aantal eenvoudige regels respecteren en tegelijkertijd alternatieve manieren vinden om samen te zijn (zie verder in deze brief hoe we dat zullen proberen doen). 

Al onze activiteiten vanaf deze zaterdag (14/03) tot aanstaande zondag (22/03) worden geannuleerd of uitgesteld. Hieronder vind je een lijst met alle specifieke activiteiten. We evalueren wekelijks de evolutie van deze Corona-uitbraak. Recente informatie van de Belgische overheid vind je hier: https://www.info-coronavirus.be/

Onze werkruimte zal toegankelijk blijven voor kunstenaars, zolang we het gevoel hebben dat we een veilige ruimte kunnen bieden. Hou rekening met enkele hygiënische maatregelen wanneer je Globe Aroma bezoekt:  

 • Was je handen met zeep, als je net arriveert in Globe Aroma. 
 • Als je desinfectiemiddel nodig hebt, vraag het dan aan het onthaal.
 • Gebruik papieren doekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg.
 • Knuffel niet en geef geen kussen. Hoewel het één van de moeilijkste dingen is om niet te doen, laat ons proberen een manier te vinden om onze vriendschap op een andere manier uit te drukken.
 • Houd minstens 1m afstand tussen jezelf en andere personen.
 • Als je moet hoesten of niezen, probeer het dan in je elleboog te doen.
 • Als je je ziek voelt, vooral als je koorts hebt, blijf dan alsjeblieft in bed
 • Als je voelt dat je situatie verslechtert, contacteer dan een dokter of het ziekenhuis, zij zullen je vertellen wat je moet doen. Laat ons weten als we kunnen helpen.
 • Als je geen toegang hebt tot gezondheidszorg, laat het ons dan weten. Niemand moet alleen of geïsoleerd zijn. We zullen proberen je verder te helpen. (Het is allemaal nieuw voor ons, dus we reageren op een experimentele manier.) 

LIJST VAN GEANNULEERDE/UITGESTELDE ACTIVITEITEN:

14/03/2020 Art for All visits Museum Night Fever CANCELLED

15/03/2020 Art for All visits Klarafestival CANCELLED

16/03/2020 – 20/03/2020 Learning to say goodbye POSTPONED

16/03/2020 Festival programmation group POSTPONED
16/03/2020 Art for All visits The Matrix CANCELLED

17/03/2020 Masterclass Abdalla Al Omari POSTPONED

17/03/2020 Art for All Programmation group POSTPONED

19/03/2020 Portret project de portrait POSTPONED

20/03/2020 Womxn space – Espace Fxmme POSTPONED

20/03/2020 Art for all visits MC Yallah & Debmaster CANCELLED

SOLIDAIR SAMENZIJN 

We willen graag een antidotum tegen eenzaamheid & isolement organiseren. Dit kunnen we doen via massale videochats of door elkaar te bellen, elkaar brieven te sturen. We houden je op de hoogte van onze acties de volgende week. 

Wil je weten wat onze solidaire acties zullen zijn, aarzel niet om met ons contact op te nemen via facebook, mail, whatsapp of andere kanalen. 

 • Stuur een Facebook-vriendenverzoek naar Brecht Globe Aroma, Elli Vassalou, Jona Benchorf en An Vandermeulen.
 • Mail ons via info@globearoma.
 • Bel ons via 0496 10 86 57 (mobiel) of 02 511 21 10.

We willen volgende week een aantal videochats organiseren (hiervoor heb je Google Chrome nodig), om zo toch dicht bij elkaar te zijn. Onze eerste videochat is gepland op maandag de 16 maart om 16 uur. Je moet ons eerst een Facebook vriendschapsverzoek sturen en wij voegen je toe aan de videochat. Laten we dit uitproberen!

Virtuele knuffels,

GLOBE AROMA


[EN]

Dearest artists, visitors and solidary network of Globe Aroma,

Due to the Coronavirus, we decided to make some changes in our planning, in order to ensure everybody’s health while visiting Globe Aroma or taking part in our activities.

Epidemics such as corona ask of us to not only think about the ones we know, but also the ones we don’t know (and particularly those in poor health). Since there’s no clear remedy or vaccine yet, limiting physical contact is the only solution. 

We’re trying to approach this Corona outbreak as concerned members of a community. This decision is taken out of love and care, not out of fear.

We understand that this might make some of us sad or worried, but this situation can also lead to more intensive solidarity. Social distancing does not mean social isolation. Let’s respect a set of simple rules and at the same time find alternative ways to cooperate and be together (see further in this letter how we’ll try to do that). 

All activities from this Saturday (14/03) onwards until next Sunday (22/03) will be cancelled or postponed. You can find a list with all the specific activities below. We evaluate the evolutions of this Corona outbreak every week. Recent information provided by the Belgian government can be found here: https://www.info-coronavirus.be/

Our workspace will remain accessible for artists as long as we feel we can offer a safe space. Please consider all the measures of hygiene when you are using our common spaces:

 • When you arrive, the first thing to do is to wash your hands with soap
 • If you’re in need hand sanitizer, ask the colleagues of Globe Aroma.
 • Use paper wipes to blow your nose and throw it away afterwards.
 • Do not hug or give kisses, although it’s one of the hardest things to not do. Let’s try to find a way to express our friendship in a different way.
 • Keep a distance or at least 1 metre between you and the next person.
 • If you need to cough or sneeze, try to do it in your elbow pit.
 • If you feel unwell, particularly if you have a fever, please stay in bed
 • If you feel your situation is getting worse, call your doctor or the hospital, inform them about your situation and they will tell you what to do. 
 • If you do not have access to health care let us know. No one should be alone and isolated. We’ll try to figure something out. (It’s all new to us, so we’re responding in an experimental way.) 

LIST OF OUR CANCELLED/POSTPONED ACTIVITIES:

14/03/2020 Art for All visits Museum Night Fever CANCELLED

15/03/2020 Art for All visits Klarafestival CANCELLED

16/03/2020 – 20/03/2020 Learning to say goodbye POSTPONED

16/03/2020 Festival programmation group POSTPONED
16/03/2020 Art for All visits The Matrix CANCELLED

17/03/2020 Masterclass Abdalla Al Omari POSTPONED

17/03/2020 Art for All Programmation group POSTPONED

19/03/2020 Portret project de portrait POSTPONED

20/03/2020 Womxn space – Espace Fxmme POSTPONED

20/03/2020 Art for all visits MC Yallah & Debmaster CANCELLED

BEING TOGETHER IN SOLIDARITY 

We’d like to organise an anti-dote to loneliness & self isolation. We can do this via massive video chats or to call each other, to send each other letters. We’ll keep you posted on our actions.

Do not hesitate to connect with us through facebook, mail, whatsapp or other channels. 

 • Please send a Facebook friend request to Brecht Globe Aroma, Elli Vassalou, Jona Benchorf, An Vandermeulen.
 • Please mail us via info@globearoma.
 • Please call us via 0496 10 86 57 (mobile) or 02 511 21 10.

We’d like to organise the next week some video chats (you need Google Chrome for this), in order to be solidary in proximity. Our first video chat is planned on Monday the 16th of March at 16h. You first have to send us a facebook friend request and we’ll add you to the video chat. Let’s try this out!

Virtual hugs,

GLOBE AROMA